ชุมชน : ตรวจสอบภายใน มมส.

ชุมชน : ตรวจสอบภายใน

การจัดตั้งชุมชน : ตรวจสอบภายใน มมส.

     ด้วยบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในทุกท่าน ต่างก็มีความเห็นสอดคล้องที่จะต้องจัดสร้างBlog  ชุมชน : ตรวจสอบภายใน มมส. ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ให้กับบุคลากรที่สนใจทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ฯลฯ ใน คณะ สำนัก สถาบัน กอง และหน่วยงานเสริมศึกษาต่าง ๆ ได้ใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย อันจะเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  บังเกิดผลดีต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยโดยตรง

     ในที่สุดวันนี้ที่ 23 มีนาคม 2549 เป็นวันสำคัญที่ก่อกำเนิด ชุมชน : ตรวจสอบภายในมมส.

ขึ้น และก่อนที่จะมีวันนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัด Workshop ให้เจ้าหน้าที่ได้รับรู้และเข้าใจ

ในเรื่อง CoPs และ Blog โดยต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรผู้ให้ความรู้มา ณ โอกาสนี้ด้วย คือ.-

               Cops  :  คุณนิวัฒ   พัฒนิบูลย์

                            คุณชุลีพรรณ พลชำนิ

               Blog   :   คุณวิชิต ชาวะหา

     ท้ายที่สุดนี้ ชุมชน : ตรวจสอบภายใน มมส. ใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมเป็นสมาชิก

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือ ศึกษาปัญหาและแก้ไขร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงาน

ของทางราชการเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้  และมีความโปร่งใส

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Bonjour : Sawasdeeความเห็น (7)

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมชุมชนสำนักงานเลขานุการครับ
บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมชุมชนสำนักงานเลขานุการครับ
คนมอมอสอ
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
ยินดีเข้าร่วมครับ
wichit.c
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ กับความสำเร็จของชุมชน : ตรวจสอบภายใน มมส. http://gotoknow.org/archive/2006/03/23/15/05/19/e20484

วิชิต

wichit.c
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ กับความสำเร็จของชุมชน : ตรวจสอบภายใน มมส. http://gotoknow.org/archive/2006/03/23/15/05/19/e20484

วิชิต

jakarin
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ กองคลังจะได้เข้าร่วมแยมด้วยคน หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้แลกเปลี่ยนความร้ซึ่งกันและกันครับ

นักเดินทาง
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
หวังว่าคำถามหรือข้อสงสัยที่อยากรู้จะได้รับคำตอบอย่างถูกต้อง และนำไปใช้ประโยชน์กับทุกคนได้เป็นอย่างดีนะครับ