แนวคิดที่นำสู่การทำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สไปซเดย์ ทีนโซน ถูกใจ วัยมัน

"สไปซเดย์ ทีนโซน ถูกใจ วัยมัน" ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๒)กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
วัตถุประสงค์ที่จัดทำ
1.เพื่อแก้ปัญหาการเรียนเรื่อง “อนามัยเจริญพันธุ์ที่มีผลต่อสุขภาพ” ระหว่างครูกับนักเรียน
2.เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบอนามัยเจริญพันธุ์ของตนเอง
เนื้อหา
1.องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์
2.ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์สุขภาพ
จิตวิทยาและทฤษฎีวัยรุ่น
      เริ่มตั้งแต่ระยะใกล้แตกเนื้อหนุ่มแตกเนื้อสาวซึ่งมีการเจริญเติบโตของรางกายอย่างรวดเร็ว อันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและเป็นการเริ่มต้นขอวัยอตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวแต่วัยนี้จะยังไม่รับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงเท่าใดนก วัยรุ่นยังมีลักษณะหลายอย่างของวัยเด็ก เช่นยังอยู่ในกลุ่มเพื่อนเพศเดียวกันและยังมีบ้านเป็นศูนย์กลาง
ซิกมันด์ ฟรอยด์
      ให้แนวคิดว่า "พฤติทางเพศในวัยรุ่นเด็กจากแรงกระตุ้น 3 แหล่งคือ"
1. มีสิ่งเร้าภายนอกมากระตุ้น 2. เกิดความตึงเครียดทางสรีระ 3. เกิดความตึงเครียดทางจิต
อีริคสัน
      มีแนวคิดที่ว่า เด็กวัยรุ่นจะอยู่ในพัฒนาการมีความเป็นเอกลักษณ์กับความรู้สึกสับสนมีลักษณะเด่นคือ
1. รักใคร่ชอบพอเพศตรงข้ามเช่นเดียวกับความรักของผู้ใหญ่ซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาและความรู้สึกเป็นคู่ชีวิต
2. เด็กวัยรุ่นเริ่มเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบในสังคมมุ่งหมายกับการทำงาน
แบนดูรา
        มีแนวคิดที่ว่า เด็กวันรุ่นเรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบโดยสังเกตว่า ตัวแบบทำอะไร ได้ผลกรรมอะไร เมื่อสังเกตแล้วผู้สังเกตจะเกิดความคิดว่าตนสามารถทำพฤติกรรมใหม่ได้อย่างไรและในวันข้างหน้าผู้สังเกตก็จะระลึกแบบพฤติกรรมออกมากระทำได้

ตามแนวคิดของนักจิตวิทยาดังกล่าว  สมาชิกได้สรุปว่าเด็กในช่วงวัยนี้สับสนในความเป็นตัวเอง สับสนวุ่นวายและเป็นช่วงที่ค้นหาตนเองว่าตนเองเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเด็ก และคิดว่าเด็กในช่วงนี้จะมีความสนใจในเรื่องเพศของตนเองและเพศตรงข้าม แต่เนื้อหาในวิชานี้เป็นปัญหาต่อผู้สอน จึงได้คิดใช้วิธีลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเป็นการสอนในลักษณะให้เด็กเกิดความปลอดภัยและรู้สึกไว้ใจพร้อมกับสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้


สมาชิกในกลุ่ม
1. นางสาวศิริพร  พันธ์ธรรม                 46094561
2. นางจันทร์จิรา  คนชม                      46090155
3. นายภัทระพล  คนชม                       46090429
4. นายสุรนนท์  เรืองไกล                     46094710

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิริพร พันธ์ธรรมความเห็น (0)