แถลงการณ์ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประเทศไทย

SOLE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จึงเรียนมาเพื่อให้มีการทบทวนและพิจารณา
15 มีนาคม2549
เนื่องด้วยประเทศไทยประสบปัญหาทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างมากมาย  เครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี (ANFREL) ใคร่ขอเรียกร้อง ให้กรรมการการเลือกตั้งทั้งสี่ท่าน ทบทวนการจัดการเลือกตั้งและการทำงานด้าน การเลือกตั้งอย่างรอบด้านและเป็นอิสระดังนี้
1.  เลื่อนการเลือกตั้งออกไป เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้แก้ปัญหาการเมือง และ ปัญหาความไม่เป็น กลางของ กกต. ในทุกระดับเสียก่อน  มิเช่นนั้นการเลือกตั้งดังกล่าวจะไม่สามารถดำเนินไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, บริสุทธิและ ยุติธรรม ทั้งนี้ยังจะเป็นการให้โอกาส กกต. ตรวจสอบ ตนเองอีกด้วย
2.   การให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร วันที่ 2 เมษายน จะทำให้การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา มีปัญหาไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และจะทำให้ปมปัญหาต่างๆ ย้อนกลับมาเป็นภาระให้ กกต. ในที่สุด ซึ่งปัญหาที่เกิดกับ กกต.นั้น จะทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อองค์กรอิสระ และไม่ เลื่อมใสในระบบการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น
3.   การที่ กกต. ยังยืนยันให้มีการเลือกตั้งอีกนั้น  กกต.จำเป็นต้องชี้แจงการใช้เงินในการเลือกตั้ง ดังกล่าวด้วยว่าจะ ต้อง ใช้ในการเลือกตั้งใหม่ (หลังประกาศผล) ในหลายพื้นที่เขตเลือกตั้งอีก เท่าไหร่ อย่างไร และจะทำอย่างไรให้การใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างมีความหมาย คุ้มค่าและใช้เพื่อเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยให้มีความศักดิ์สิทธ์  เพราะขณะนี้มีผู้ไม่พอใจ อย่างยิ่งต่อการที่นายกรัฐมนตรียุบสภาและให้เลือกตั้งก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญ และยังจะให้มีการ ยุบสภาอีกครั้งตามมา ซึ่งเท่ากับจะต้องใช้งบแผ่นดินไปเลือกตั้ง สส. ถึง 2 ครั้งในเวลาใกล้กัน ขณะที่ประชาชนในหลายเขตจะต้องออกมาเลือกตั้งใหม่อีกหลายครั้งหลังแจกใบเหลืองหรือใบแดง  ดังนี้จะทำให้ประชาชนเบื่อหน่ายและ่สัปสนหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการเลือก ตั้งใหม่ของ สส. และ สว.ในเวลาใกล้กันมาก  และ กกต. จะรับภาระการพิจารณาให้ใบเหลือง และใบแดงกับการเลือกตั้งระดับชาติของ 2 สภาเช่นนี้ได้หรือไม่และจะทำ อย่างไรที่จะไม่ให้ การเมือง (ที่ไม่ปกติเช่นนี้) เข้ามาแทรกแซงการพิจารณาถอดถอนผู้สมัครที่จะตามมา
4.    กกต.  มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการใช้ดุลย์พินิจครั้งสำคัญว่าผลที่ตามมาของการเลือกตั้ง ที่จะถึงนี้จะกระทบอนาคตของประเทศโดยรวมอย่างไร หากการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นผลให้ไม่ สามารถเปิดสภาผู้แทนราษฏรได้ ทางกกต.เองจะรับผิดชอบต่อความเสียหายทางการเมือง และ เศรษฐกิจหรือไ่ม่ และจะเผชิญต่อปัญหาใหม่ๆ ที่คาดไม่ถึงหลังการเลือกตั้งได้อย่างไร
5.   ขอให้ กกต. ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งในทุกระดับว่ามีความเป็นกลางหรือไม่ หรือมี
      ความเข้าใจประชาธิปไตยในภาคปฏิบัติเพียงใด ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องตกเป็นเครื่องมือ 
      ทางการเมืองต่อพรรคใดพรรคหนึ่งหรือคอยเอื้ออำนวยผลประโยชน์ต่อผู้มีอิทธิพลดังที่ได้เกิด
      ขึ้นในขณะนี้ หากพบว่าได้มีกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้ามาทำงาน กกต.จำเป็นต้องลงโทษ และ 
      ให้ออก จากการทำงานทันที     
       
จึงเรียนมาเพื่อให้มีการทบทวนและพิจารณา
ประชาไทออนไลน์ - หนังสือพิมพ์บนเว็บ http://www.prachatai.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลานโสเหล่เวทีสาธารณะความเห็น (0)