เคมีเขียว (Green Chemistry)

- ตัวอย่างได้แก่   การใช้วิธีการทางเคมีสร้างอณูขึ้นมากำจัดมลพิษ   อาจเรียกว่า "อณูเขียว" (Green Molecules) ก็ได้
- อณูที่สร้างขึ้นนี้เป็นอณูขนาดเล็ก   ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกริยากำจัดของเสีย
- ตัวอย่างของอณูดังกล่าวคือ  TAML (Tetra-amino macrocyclic ligand)
- การใช้น้ำตาลจากพืชมาทำปฏิกริยาเคมีได้พลาสติคชนิดย่อยสลายได้   ที่เป็น polymer ของกรดแล็คติค   เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของเคมีเขียว
- ยังมีอีกหลายตัวอย่างของเคมีเขียว

Ref. Collins TJ, Walter C. Little green molecules. Sciam 2006 (March) : 64-69

วิจารณ์  พานิช
 22 มี.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)