นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ได้นำเสนอแนวหัวข้อในการจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งมีการกำหนด theam หัวข้อเรื่องเป็นทางด้าน การงานพื้นฐานอาชีพ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีนิสิตนำเสนอเรื่องที่จะจัดทำไว้หลากหลายความคิดดังนี้

 • รู้รักษ์พลังงานไฟฟ้า
 • การจำแนกสัตว์ (ช่วงชั้นที่ 2)
 • ปุ๋ยน้ำชีวภาพ(ช่วงชั้นที่ 2)
 • สมุนไพรในอาหาร (ช่วงชั้นที่ 3)
 • การออกแบบตกแต่งที่อยู่อาศัย
 • อาณาจักรสัตว์
 • การเรียงสับเปลี่ยน
 • เรื่องบรรยากาศ(ระดับอุดมศึกษา)
 • การทำภาพลงรักปิดทอง
 • รักหัวใจใส่ใจคลอเรสเตอล่อน
 • ผลไม้เมืองไทย
 • ระบบสุริยะจักรวาล
 • การทิ้งขยะให้ถูกที่

     โดยมีคำถามในการนำเสนอ ด้วยคำถามสองคำถามคือ ทำไปทำไม และผู้เรียนได้อะไร
ทำไปทำไม ก็คือหลักการและเหตุผล  ส่วนผู้เรียนได้อะไรก็คือวัตถุประสงค์

        นิสิตบางกลุ่มได้นำเสนอหัวข้อไว้อย่างน่าสนใจ รวมถึงได้ไปศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน นำมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ CAI ซึ่งผมคิดว่านิสิตคงจะได้บันทึกแนวทางในการวิเคราะห์ออกแบบของกลุ่มเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันไว้ในบล็อกต่อไป