การผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6) เรื่อง อาณาจักรสัตว์

   เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ทั้ง 9 ไฟลัม และสามารถจำแนกสิ่งมีชีวิตและลักษณะเด่นของแต่ละไฟลัมได้  ในวิชาชีววิทยาส่วนมากใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งยากต่อการจดจำ  ทำให้ผู้เรียนเรียนตามไม่ทัน  ถ้าใช้  CAI  ในการสอนเรื่องนี้จะทำให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหา และมีภาพประกอบที่จะเห็นความแตกต่างของสัตว์แต่ละชนิด  ซึ่งจะศึกษา ทบทวน  ได้ด้วยตัวเองได้ตามที่ต้องการ 

   ประเภท  CAI   คือ สอนเนื้อหา  มีแบบฝึกหัดก่อนและหลังเรียน