ในปี 2020จะมีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นจาก 11 ล้านคน เป็น16ล้านคนและเป็นสาเหตุการตายถึง 7 ล้านคน หรือประมาณ 12.5% ทั่วโลก คำขวัญขององค์การอนามัยโลกในวันสุขภาพโลกปี พ.ศ.2549 คือ “Working together for health” 

ประชากรประมาณ50%เป็นสตรีและบทบาทการดูแลบุคคลในครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของสตรี สตรีส่วนมากจึงขาดการดูแลสุขภาพของตนเอง

มะเร็งที่เกี่ยวข้องกับสตรีที่สำคัญ คือ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเราสามารถตรวจพบได้ในระยะเริ่มแรกหากเราได้ตระหนักและตรวจเช็คอย่างสมำเสมอ