นำเสนอชื่อเรื่องในการทำ CAI ระดับอนุบาล : วิไลย์ , สมบูรณ์ , เบญญคุณา

       ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง เรารักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับอนุบาล

โดยใช้เกมและสถานการณ์จำลอง  เนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เน้นให้ผู้เรียนสนใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว  การทิ้งขยะถูกที่  การไม่ทำลายสาธารณะสมบัติ  และการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัว

       เหตุที่ทำเพราะว่า  เป็นการปลูกฝังในเรื่องของการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ตั้งแต่อนุบาล 

       เด็กจะได้รู้จักรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เบญญคุณาความเห็น (0)