คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของคนมือใหม่

                ก่อนจะเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของคนมือใหม่  กลุ่มที่2ช่วงชั้นที่1ร่วมค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อตอบโจทย์ว่า

                ทำไมจึงคิดทำเรื่องนี้...............ค้นและคิดตอบโจทย์ว่า  คนมือใหม่ร่วมใจกันสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบบูรณาการเรื่องรู้รักษ์พลังงานไฟฟ้า  ระดับชั้นป.3  เนื่องจากสอดคล้องกับหลักสูตรของช่วงชั้น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกันได้  เนื้อหาที่นำเสนอมี 2 ส่วน ส่วนที่1 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย  ส่วนที่2  การรู้รักษ์พลังงานไฟฟ้า  เนื้อหาดังกล่าวเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน  สอดคล้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน  จึงทำให้สังเกตได้ว่าเรื่องที่ใกล้ตัวก็มักถูกมองข้าม  ขาดการระมัดระวังในการใช้อย่างปลอดภัย  และไม่มีทักษะการใช้พลังงานในเชิงอนุรักษ์  ผู้เรียนจึงควรได้เสริมสร้างทักษะในเรื่องนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเกิดจิตสำนึกรู้รักษ์พลังงานไฟฟ้าโดยไม่ถูกมองข้ามอย่างเช่นทุกวัน

                ทำไปใครได้อะไร....................ตอบอย่างมั่นใจว่าทำไปผู้เรียนได้   ได้ดังนี้

เรียนรู้ด้วยความต้องการรู้เพราะเรียนแล้วมีความหมายต่อตนเอง  ผู้เรียนได้กำหนดบทบาท  ควบคุมและตัดสินใจจากสถานการณ์จำลองที่สร้างความท้าทาย  และความเพลิดเพลินให้ค้นหาคำตอบ  และที่สำคัญความรู้ที่ได้จะเกิดการถ่ายโอนไปสู่วิถีการดำเนินชีวิตในเรื่องต่างๆได้อีกไม่สิ้นสุด........................

                (หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมทางกลุ่มมือใหม่หัดทำก็ยินดีรับเพื่อปรับปรุงต่อ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทิพวิมลชัยวงค์เวชวัฒนาความเห็น (0)