การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชน

เยาวชน,การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

 

การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชน
จากการดำเนินงานกิจกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  9  พิษณุโลก  ปี  2548

       การศึกษาครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาจากการรวบรวมผลการประเมินจากกิจกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  9  จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งประกอบด้วย
*  กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันเอดส์โลก
*  กิจกรรมประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวันแห่งความรัก 
*  กิจกรรม  PRE-SAMINA  ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรที่  9
*  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

       และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามกิจกรรมรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. วัตถุประสงค์ทั่วไป
1.1 เพื่อศึกษาผลของการดำเนินการกิจกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  9  จังหวัดพิษณุโลก
2.   วัตถุประสงค์เฉพาะ
เพื่อทราบถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  9  จังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  9  จังหวัดพิษรุโลกทั้ง  4  กิจกรม  คือ
*  กิจกรรรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันเอดส์โลก
*  กิจกรรมประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในวันแห่งความรัก
*  กิจกรรม  PRE-SAMINA
*  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี”ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก”

         คำถามจากแบบสอบถามที่รวบรวมและคัดเลือกจากกิจกรรมทั้ง  4  กิจกรรมซึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีแยกออกเป็น  3  ด้านคือ

1.  ด้านปัจจัยเสี่ยง 

2.  ความคิดเห็นและค่านิยมต่างๆ

3.  ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

ผลการศึกษา

ด้านปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรติดต่ทางเพศสัมพันธ์ เกิดจาก

* การส่ำส่อนทางเพศร้อยละ  38.46

* ไม่สวมถุงยางอนามัยขณะร่วมเพศร้อยละ  37.18

* ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีร้อยละ  35.9

*  ชอบเที่ยวกลางคืนอยากรู้อยากลองร้อยละ  21.79

*  ไม่รักนวลสงวนตัวทำให้ติดเชื้อเอชไอวีร้อยละ  19.23

*  มีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนหรือแฟน เมื่อมีความต้องการทางเพศร้อยละ  7.6

ด้านความคิดเห็นและค่านิยมต่าง  จากการสำรวจเยาวชนมีความคิดเห็นว่า

* ผู้หญิงควรรักษาความบริสุทธิ์ไว้จนถึงวันแต่งงานร้อยละ  91.49

*  การมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับของมีค่าเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาร้อยละ  14.25

* วัยรุ่นควรหาประสบการณ์ทางเพศด้วยตนเองเพราะจะได้เกิดการเรียนรู้ร้อยละ  43.18

* คิดว่าเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงที่จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานร้อยละ  30.35

* เมื่อมีความรักแล้วสามรถมีเพศสัมพันธ์ได้ร้อยละ  23

* คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนหรือแฟนในวัยเรียนสามารถทำได้ร้อยละ  9.6

* การมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนหรือแฟนจะปลอดภัยจากการติดเชื้อเอชไอวีร้อยละ  36.74

ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า

* ควรตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีก่อนแต่งงานและก่อนท้องร้อยละ  96.2 

* การใช้ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้แน่นอนร้อยละ  81.8 

* เมื่อมีอารมณ์หรือความต้องการทางเพศวิธีที่ดีที่สุดคือการช่วยตัวเองร้อยละ  92.4 

* ไม่ส่ำส่อนทางเพศสามรถป้องกันเอดส์ได้ร้อยละ  35.9 

* รักนวลสงวนตัวป้องกันเอดส์ได้ร้อยละ  25.64 

* รู้จักปฏิเสธป้องกันเอดส์ได้ร้อยละ  12.82 

* หลีกเลี่ยงสังคมที่ยั่วยุป้องกันเอดส์ได้ร้อยละ  5.13

สรุปผลการศึกษา

สรุปสภาพการณ์และปัญหาของวัยรุ่นในปัจจุบัน

 1.สภาพครอบครัว  ความใกล้ชิดของครอบครัวมีน้อย  เห็นได้จากการสำรวจต่างๆที่พบว่า  วัยรุ่นใช้เวลาว่างกับครอบครัวน้อยลง  ทำให้ขาดที่ปรึกษาทางใจเมื่อมีปัญหาขาดต้นแบบในการดำเนินชีวิต  ดังนั้นเมื่อมีปัญหาวัยรุ่นจึงหันเข้าหาเพื่อนรุ่นเดียวกัน  หรือยึดบุคลสาธารณะที่อยู่ในวัยเดียวกัน(เช่นดารา  นักร้อง  นางแบบ)

2.  สภาพสังคม  ดำเนินชีวิตตามแฟชั่นิยม  ซึ่งมักมาจากเทคโนโลยีต่างๆ  และความเจริญของวัตถุต่างๆ  และจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงมีการแข่งขันในระบบการศึกษา  วัยรุ่นบางส่วนต้องออกจากบ้านเพื่อมาอาสัญยู่ในใกล้สถานศึกษาที่ดีๆ  ทำให้เด็กมีอิสระมากขึ้นซึ่งเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์หรือการติดยาเสพติด

3.ตัววัยรุ่น  ขาดความรู้  การเท่าทันเรื่องเพศ  มีทัศนคติเรียนรู้พฤติกรรมทางเพศและการมีชีวิตครอบครัวที่ไม่เหมาะสม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Prevention AIDSความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีจ๊ะน้องภัทร
  • สบายดีหรือเปล่า ดีจังพบ blog ของน้องภัทรด้วย
  • ความรู้หลากหลายมากจริง ๆ อย่าเพิ่งทิ้งงานเขียนนะคะ
  • เป็นกำลังใจให้ค่ะ