สรุปผลการประชุม "KM แก้จนเมืองนคร"

21 มีนาคม 2549

สรุปการประชุม “แก้จนเมืองนคร”

วันที่ 21 มีนาคม 2549 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เข้าร่วมประชุมประชุม จำนวน 34 คน

ผลจากการประชุมในวันนี้ เป็นการทำความเข้าร่วมกัน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากตัวคุณอำนวยการกลางของจังหวัดได้มีการปรับเปลี่ยนหน้าตาอยู่ (คนไม่นิ่ง) เมื่อการประชุมแต่ละครั้งก็ต้องเริ่มพูดกันใหม่ ทำให้เสียเวลาในตรงจุดนี้ ทำให้งานของเรายังเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ได้ แต่ในมติของที่ประชุมก็ได้ลงความเห็นกันว่า คนที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ก็ถือเป็นตัวคุณอำนวยกลางทำหน้าที่หลัก

การหารือในช่วงแรกทุกพื้นที่ ก็สะท้อนออกมาว่าตอนนี้ข้อมูลของแต่ละพื้นที่ที่ออกไปสำรวจยังไม่สมบูรณ์ ตอนนี้ครูอาสา ของ กศน. กำลังลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล และจะจัดส่งข้อมูลให้ทุกคนทราบภายในวันที่ 31 มีนาคม 2549

การทำงานของทุกคนในวันนี้ยังยึดคำสั่งของจังหวัดและยึดเอาเวลาเป็นตัวกำหนดในการส่งข้อมูล ทำให้ข้อมูลที่ได้มาอาจจะไม่ครบถ้วน ที่ประชุมก็เลยได้สรุปว่าการทำเรื่องการจัดการความรู้เราอย่าเอาเวลาเป็นตัวกำหนด เพราะถ้าเราเอาเวลาเป็นตัวกำหนดก็ถือว่าไม่ใช่วิธีการจัดการความรู้อย่างแท้จริง เราจะต้องเรียนไปรู้ไปแก้ปัญหาไป

จากนั้น คุณภีม ก็ได้ทบทวนภาระกิจที่เราจะทำ 1)การจัดโครงสร้างบริหารจัดการ และ 2)การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM)

เพื่อให้ดำเนินกระบวนการสร้างชุมชนเข็มแข็งสมบูรณ์ ความพอเพียงและต่อเนื่องของชุมชน ซึ่งตอนนี้เรามีโครงสร้าง 2 โครงการก็คือ โครงสร้างเป็นคำสั่ง ส่วนโครงสร้างใหม่ คือ แก้จนเมืองนคร เราจะต้องนา 2 โครงสร้างทั้ง 2 มาเชื่อมโยงด้วยกัน ซึ่งผลที่ออกมาเราก็จะได้คือ 1) เอกสาร 1 ชุด 2) KM 1 ชุด

จากนั้นก็ให้แบ่งกลุ่มออกเป็นโซน เพื่อให้แต่ละโซนกำหนดแผนกิจกรรมของกลุ่มได้ข้อสรุปดังนี้

โซนลุ่มน้ำปากพนัง 2 (อ.ชะอวด อ.จุฬาภรณ์ อ.ร่อนพิบูลย์ อ.พระพรหม และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)

  1. ประชุมหัวหน้าส่วน เพื่อหาแกนนำลงสู่หมู่บ้านเพื่อเป็นพี่เลี้ยง
  2. กำหนดแผนการทำงาน ให้ความรู้แก่หน่วยงานว่าเขาจะต้องทำอะไรอย่างไร ให้ทุกคนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง

โซนลุ่มน้ำกลาย (อ.ลานสะกา อ.พรหมคีรี อ.ท่าศาลา อ.สิชล กิ่ง อ.นบพิตำ และ อ.ขนอม)

  1. ประชุมวันที่ 27 มี.ค. 49 เวลา 09.00 น. ณ สนง.กศน. ท่าศาลา โดยในแต่ละอำเภอจะเชิญตัวแทนอำเภอละ 3 คน ได้แก่ พัฒนาการอำเภอ ปลัดอำเภอ กศน. เข้าร่วมประชุมในวันนี้
  2. ช่องสื่อสาร โดยใช้ Internet Blog

โดยในกลุ่มได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของทุกคนดังนี้

ประธาน คุณบุญตรี

คุณลิขิต คุณสรุศักดิ์ และคุณกิตติมา

คุณวิทยากรกระบวนการ คุณสมพร

คุณประสาน คุณวรรณศิลป์

โซนลุ่มน้ำตาปี 1 และ 2 (อ.ทุ่งสง อ.บางขัน อ.ทุ่งใหญ่ และ อ.นาบอน)

  1. จัดประชุมตัวแทนของภาคีเครือข่าย
  2. จัดเวทีประชาคม

โซนลุ่มน้ำปากพนัง 1 (อ.เมือง อ.ปากพนัง อ.หัวไทร และ อ.เชียรใหญ่)

กิจกรรมทำความเข้าใจ กลุ่มเป้าหมายคือ คุณเอื้ออำเภอ คุณอำนวยตำบล โดยกิจกรรมครั้งแรกวันที่ 25 เมษายน 2549

จะเห็นได้ว่าข้อสรุปของแต่ละโซนไปคนละทิศละทาง เนื่องจากความเข้าใจไม่ตรงกัน ดังนั้นในที่ประชุมจึงได้นัดประชุมแกนนำของแต่ละอำเภอ อำเภอละท่าน 3 ท่าน รวมทั้งหมด 69 คน ในวันที่ 21 เมษายน 2549 อีกครั้ง

ปัญหาที่ค้นพบในเบื้องต้น

  1. คุณอำนวยที่เข้าร่วมประชุมไม่นิ่ง มีการเปลี่ยนหน้าใหม่ ๆ อยู่เรื่อย ๆ
  2. งบประมาณสนับสนุนที่ได้รับจาก CEO ตอนนี้ยังเบิกมาใช้จ่ายไม่ได้ ในขณะที่เรากำลังเคลื่อนงานกันอยู่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)