Contact

สภามหาวิทยาลัย (12)

การจัดการปณิธานความมุ่งมั่นทางวิชาการ

         ศ. นพ. ประเวศ  วะสี ให้ความเห็นว่าหลักสูตรดี ๆ ในมหาวิทยาลัยมักไม่ค่อยมีพลัง   เพราะมีการจัดการแบบเน้นเทคนิค เน้นวิชา  ไม่ได้เน้นความดี   ความงามหรือคุณค่าที่เป็นเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของหลักสูตรนั้น   ผมมองว่าจะต้องมีการจัดการปณิธานความมุ่งมั่น (purpose) หรือคุณค่าของหลักสูตร   ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและขึ้นใจ

         ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย   น่าจะได้นำเอาหลักสูตรและกลุ่มหลักสูตรมาทบทวนคุณค่า (value) และปณิธานความมุ่งมั่น (purpose) และทบทวนไปสู่วิธีการจัดการ/ดำเนินการ   เพื่อเพิ่มคุณค่าให้มากขึ้น   บรรลุปณิธานความมุ่งมั่นในระดับที่สูงขึ้น   รวมทั้งยกตัวอย่างเรื่องราวของความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ   และวิธีปฏิบัติที่นำไปสู่ความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจนั้น   มีการนำเสนอด้วย storytelling สั้น ๆ 2 - 3 นาที

         หากดำเนินการในแนวนี้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ  คุณภาพและคุณค่าทางวิชาการจะเพิ่มขึ้นอย่างอัตโนมัติ

วิจารณ์  พานิช
 16 มี.ค.49

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 20231, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #มหาวิทยาลัย

Recent Posts 

Comments (0)