การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มมส.

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2549 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารบรมราชกุมารี มมส. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มมส. โดยมีวาระการประชุม คือ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

      1.1 การไปดูงานการจัดการความรู้ที่ บ.โตโยต้า ประเทศไทย จำกัด

      1.2 สรุปโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้"

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

      ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

      ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

      4.1 การประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 6 (UKM6)

      4.2 การจัดเตรียมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ซึ่งที่ประชุมมีมติตามวาระพิจารณา ดังนี้

      - เลือกชุมชนแนวปฏิบัติของหน่วยตรวจสอบภายใน (ระบบการควบคุมภายใน) เพื่อไปนำเสนอในการประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 6 (UKM6) เจ้าภาพโดย ม.สงขลานครินทร์ จัดระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2549 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยประธานในที่ประชุมคือ ผศ.ดร.พิศมัย ศรีอำไพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มอบให้ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผอ.สมหวัง เพ็ชร์กลาง เป็นผู้นำเสนอในวันนั้น โดยให้เรียกประชุมกลุ่ม CoP มาประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน

      - สำหรับผู้ที่จะไปเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 10 คน ซึ่งประธานในที่ประชุมขอพิจารณาดูความเหมาะสม และจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยจะใช้รถตู้เป็นยานพาหนะในการเดินทาง โดยผู้เข้าร่วมทั้ง 10 คน จะประกอบไปด้วย 1) ผู้นำเสนอประเด็นในวันนั้น 2) ผู้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การบริหารจัดการชุมชนแนวปฏิบัติ" 3) ผู้บริหารเครือข่ายฯการจัดการความรู้

           KPN

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน qa-kamphanatความเห็น (0)