AAR สัมมนาจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน

AAR สัมมนาตราด ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2549
สัมมนา การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน”

ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2549 จังหวัดตราด

สรุปจากแบบสอบถามจำนวน 22 ชุด

1.  สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้เรียนรู้จากเวทีการสัมมนา/ศึกษาดูงานครั้งนี้

1.1    การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับชุมชนของแต่ละพื้นที่เพื่อจะได้เอาสิ่งที่เป็นข้อดีของแต่ละจังหวัดไปปรับปรุงใช้กับองค์กรของตนเองและนำไปเผยแพร่ให้มีการขยายไปทั่วประเทศไทย

1.2    การใช้ความนิ่งความอดทนเพื่อความสำเร็จ

1.3    ได้รับแนวคิดที่ดีมีศักยภาพเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนากลุ่ม

1.4    ได้รู้จักยุทธศาสตร์การเรียนรู้ แบบอย่างที่ดีและมีคุณค่าในการพูด คิด และแก้ปัญหาร่วมกัน

1.5    ความรู้ ปัญหา ได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้บุคคลหลากหลายและวิธีการทำงานของแต่ละคนแต่ละองค์กรเพื่อที่เราจะได้ไปปรับเปลี่ยนและปรับปรุงองค์กรของเราให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ

1.6    “นวัตกรรม” จากคุณเอื้อ คุณอำนวย คุณลิขิต ไปลงพื้นที่พร้อมคุณกิจ

1.7    มีกิจกรรมเด่น ๆ ผลพวงจากการลงพื้นที่มานำเสนอ

1.8    เห็นทิวทัศน์ชายทะเลที่สวยงาม

1.9    กระบวนการเรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่/กิจกรรม

1.10 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ของการทำงานที่แท้จริงได้เข้ารู้ถึงปัญหาของแต่ละพื้นที่ การบริหารจัดการของกลุ่ม-สมาชิก เป็นต้นแบบให้เราได้

1.11 การเรียนรู้ สาระความรู้ที่ได้จากการวิจัย

 

2.  สิ่งที่ได้รับและเกิดขึ้นจริง

2.1         ทักษะความรู้ในการเอาธรรมะเข้ามาดำเนินการควบคู่ไปกับการออมวันละ 1 บาทโดยการใช้ สติ ปัญญา และต้องทำใจให้ได้

2.2         กำลังใจ พลังในการขับเคลื่อนการทำงาน

2.3         การทำงานทุกอย่างย่อมมีปัญหาแต่ปัญหานั้นมีไว้ให้เพื่อแก้ไข ปรับปรุงให้เข้ากับจารีตประเพณีของตนเองและของแต่ละพื้นที่

2.4         ทุกกลุ่มมุ่งมั่นในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีประสิทธิภาพและนำความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ครั้งนี้ ไปสู่กลุ่มและชุมชนของตนเองให้มีการพัมนาในท่างที่ดีขึ้นด้านการออมทรัพย์ ปรับโครงสร้าง จัดระบบบัญชี จัดระบบการทำงานของคณะกรรมการและสมาชิกให้เข้มแข็ง

2.5         ประสบการณ์ตรงจากหลากหลายพื้นที่ได้พลังใจเติมเต็มในส่วนที่ท้อถอยเพื่อก้าวเดินต่อไปอย่างมีทิศทาง มีเพื่อนร่วมทางคอยให้กำลังใจอยู่ห่าง ๆ

2.6         ได้เพื่อนใหม่ เข้าใจกระบวนการทำงาน  ทำบุญวันละ 1 บาท พื่อช่วยสังคม

2.7         ได้รับพระธรรมจากพระอาจารย์สุบิน กินใจมาก ๆ ท่าจะไปต่อยอดขยายทำได้จริง

2.8         ดูงานจริง จากตัวอย่างหมู่ที่ 5 บ้านดงกลาง

2.9         ได้รับข้อเสนอเพิ่มเติมจากคุณจำรัส ทำให้ไม่ต้องกังวลกับผลลัพธ์ที่จะตามมาเป็นกำลังให้ทีมงานและตัวเองได้เป็นอย่างดี

2.10      ได้มีโอกาสเที่ยวจังหวัดตราด สุดแผ่นดินสยามด้านตะวันออก ประทับใจในการต้อนรับของเจ้าภาพและทีมงานวิจัยร่วม ประทับใจสถานที่สะอาด อาหารอร่อย เหมือนปักษ์ใต้บ้านเฮา

2.11      ได้แนวคิดการทำงานของคนในพื้นที่ มีวิธีการแก้ปัยหาตามความเป็นจริง เรื่องการทำสัจจะวันละ 1 บาท ทุกกลุ่มทำได้ผลดีและได้คำสอนจากพระอาจารย์สุบิน บรรยายเรื่องการมีชีวิตที่เป็นสุขต้องมีธรรมและศีลเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าเราทำเองคำสอนของพระอาจารย์ไปพุดต่อให้คนที่ยังไม่เข้าใจถึงสัจจะธรรมของชีวิต

2.12      ได้แรงบันดาลใจ ให้อย่าท้อ สู้ต่อไป ถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำ ได้รู้จักเพื่อนในงานเดียวกัน เป็นที่ปรึกษากันได้ มุ่งมั่นอดทนพัฒนาต่อไปเพื่อส่วนรวม

2.13      ประสบการณ์ของแต่ละกลุ่ม ความก้าวหน้าและผลที่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก้าวหน้ามาก ได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์สุบิน ได้ข้อคิด แนวคิดในการดำเนินชีวิตของตนเองและพัฒนากลุ่มต่อไป

2.14      ดูในตารางกิจกรรมไม่มีโปรแกรมเที่ยวเลย แต่โชคดีที่มาก่อนเลยได้ไปเที่ยวเกาะช้างอย่างที่ฝันมาเมื่อ 5 ปี แล้ว

2.15      6 เดือนที่ผ่านมาสิ่งที่ได้รับจากการจัดการความรู้ คือ 1 เรื่องระบบบัญชีเรียบร้อย ขยายสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกเดือน ถึงจะเดือนหนึ่งๆ เพิ่มไม่ถึง 100 ก้พอใจแล้วเพราะสามารถพูดกับชาวบ้านได้ดีขึ้นเข้าใจมากขึ้น ขยันลงพื้นที่มากขึ้น ขยันเหนือยขึ้น ท้ายสุดก็ใช้เงินตัวเองลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่สำเร็จเรื่องบัญชี

2.16      ได้รับฟังพระอาจารย์สุบิน ท่านได้ให้ข้อคิดที่มีธรรมะควบคู่กัน และแนวคิดปรัชญาการทำงานอย่างไรที่มีความสุขและการที่จะทำงานอย่างไรให้สำเร็จต้องทำให้เราสมบูรณ์เสียก่อนเพื่อที่จะได้มีจิตรใจเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนทั้งหลายในโลกใบน้อยและทำให้เกิดสันติสุขอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป

 

3.  สิ่งที่ไม่ได้ตามคาดหวัง

3.1       การให้คนทำงานเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเอาประสบการณ์มาพูด มาเขียนออกเป็นรูปเล่ม เพื่อจะนำเสนอให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อจะให้มีการขับเคลื่อนร่วมกัน

3.2       เอกสารการถอดองค์ความรู้ของนักวิจัยทุกพื้นที่ที่นำเสนอผลงาน อยากให้จัดทำเป็นรูปเล่มแจกผู้เข้าร่วม การถ่ายทอดก็รวดเร็วและมีเวลาจำกัดไม่ได้รับความรู้และประสบการณ์เต็มที่เท่าที่ควรนักวิจัยควรปรับปรุงและทำงานให้มากกว่านี้และมีใจเป็นกลางในการทำงานวิจัยด้วย

3.3       เวลาปลดปล่อยจิตวิญญาณกับธรรมชาติที่แสนงดงามบนเกาะช้าง เวลา ในการแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานกิจกรรม กิจกรรมแน่นไป

3.4       เที่ยวชายทะเลสวย ๆ

3.5       ไม่ได้ชมเกาะช้าง ตามที่ต้องการ

3.6       ยังไม่ได้จัดการให้สมาชิกเต็มพื้นที่ได้แต่ก็จะพยายามให้สำเร็จตามความคาดหวังให้ได้ ส่วนหนึ่งมี่คาดหวังคือตัวของนักวิจัย อยากให้นักวิจัยเป็นนักวิจัยที่ดี เป็นกลาง ไม่วิจัยเพียงกลุ่มเดียวที่เขาคิดว่าเอาตัวรอดได้แล้วให้หันมาวิจัยกลุ่มเล็ก ๆ บ้างให้ความรู้กลุ่มเล็ก ๆ บ้างอย่าเอาเงินเป็นตัวเต็ง นี่คือสิ่งที่ได้รับตามคาดหวังจริง

3.7       “คนไม่เอาถ่าน” คนเห็นแก่ตัวเอง เห็นแต่ประโยชน์ที่ทำให้กับตนมากกว่าชุมชนเห็นบางจำพวกหน้าไหว้ หลังหลอก ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก ขาดคนที่จริงใจกับการทำงานอย่างแท้จริงไม่ซื่อตรงกับงานเอารัดเอาเปรียบเอางานบังหน้า เอาตำแหน่งบังตัว เอาตัวเองเป็นแบบอย่าง

 

4.  สิ่งที่จะทำต่อไป

4.1    การขับเคลื่อนวันละ 1 บาทให้มีการขยายผลไปทั่วประเทศ

4.2    เอาข้อดีของแต่ละจังหวัดไปปรับปรุงให้กับกลุ่มองค์กรของตนเอง

4.3    การปรับฐานคิด ความเข้าใจให้กับสมาชิกและคณะกรรมการ

4.4    การขยายผลจัดตั้งออมวันละ 1 บาท ให้เต็มพื้นที่เพื่อถวายในหลวง

4.5    ขยายผลสมาชิกและเชื่อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานร่วมกับชุมชนและกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อสร้างความสำเร็จในการบริหารจัดการทุกเรื่อง

4.6    เอาประสบการณ์ไปพัฒนา กลุ่ม องค์กรออมทรัพย์ที่เราตั้งใจทำให้ลุ่ลวงและตั้งใจทำตามเจตนาของกลุ่มให้ถึงเป้าหมายและตั้งใจขยายงานของเราต่อไป

4.7    ขับเคลื่อนในพื้นที่เดินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้และสร้างความเร่งเร้ากระตุ้นทีมงาน ให้เกิดความตื่นพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไป

4.8    การเชื่อมโยงบูรณาการการออมทรัพย์ในรูปเครือข่ายน่าจะสะท้อนปัยหา/ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นได้

4.9    สร้างทีมงาน/คุณอำนวย เพื่อติดตั้งวิธีนำความรู้ไปปฏิบัติงานในชุมชนให้ได้จริง

4.10สร้างมิตรไมตรีกับชาวบ้าน และขยายสมาชิกให้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แม้จะหมดงานวิจัยยังไงวันละ 1 บาทก็ยังคงอยู่ต้องทำเรื่องนี้ตามโครงสร้างและยุทธศาสตร์ วันนี้อาจไม่ดีพอแต่วันต่อไปต้องดีขึ้นเรื่อยๆ  เชื่อมประสานหน่วยงานภาคี ทำวันละ 1 บาทถวายในหลวงครบรอบ 60 ปี

4.11การพัฒนาติวเข้มและยึดหลักธรรมะควบคู่กับการทำงานแบบมีคุณธรรม (แกนนำ)

4.12สารต่อกับสวัสดิการที่จะให้เกิดขึ้นให้เต็มอย่างเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

4.13พัฒนาเครือข่ายให้มีนโยบายการทำงานของคณะกรรมการอย่าบงชัดเจน

4.14บทบาทหน้าที่ ตามรับผิดชอบต่อหน้าที่และการปฏิบัติ

 

5.  ข้อเสนอแนะ

5.1           ให้คนที่ทำงานจริงมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ไม่ควรเอานักพูดมาบรรยายในเรื่องเก่า ๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

5.2           ชอบการสัมมนานี้มากและอยากให้มีในครั้งต่อๆ  ไปเพื่อที่เราจะได้พัฒนาความคิดความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน

5.3           ทีมงานกลางต้องประสานและแสวงหางบประมาณมาดำเนินการให้ต่อเนื่องให้กับพื้นที่

5.4           ให้นำเสนอกลุ่มออมที่มีผลงาน มีรางวัล (ที่มีคุณค่าทางใจ) เช่น ประกาศเกียรติคุณ จะทำให้เวลากระชับ และมีผู้รู้วิจารณ์หลังนำเสนอ

5.5           องค์กรความรู้ควรให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเว้นเป้นช่วง ๆ ไม่ใช่มาให้ความรู้แล้วพอหมดโครงการก็หายหน้าไปเลย

5.6           ระยะเวลาในการทำวิจัยสั้นเกินไปสำหรับการศึกษาทำงานในพื้นที่

5.7           จัดให้มีการสัมมนามากขึ้นเพื่อประโยชน์ของชุมชน

5.8           ถ้ามีการสัมมนาคราวต่อไปขอให้มีเวลามากกว่านี้อีกเท่าตัวและขอให้มีกลุ่มย่อยๆเพื่อแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นะรรมชาติได้

5.9           จัดครั้งต่อไปที่สงขลาจะทำให้ประทับใจที่สุดเลย

5.10       ขอให้นักวิจัยนำผลวิจัยที่เกิดขึ้นแจ้งให้องค์กรที่วิจัยทราขบก่อนที่จะเผยแพร่ทางสื่อเพื่อความถูกต้องหากมีการผิดพลาดจะได้แก้ไขต่อไป

5.11  ให้นักวิจัยให้ชาวบ้านดูแผนก่อนถึงจะเขียนลงบล็อค เพราะยังไม่รู้เลยนักวิจัยเขียนอะไรให้ไปอ่านดูบล็อคไม่รู้ไม่เข้าใจ ก่อนที่จะให้ถึงเป้าขอเสนอแนะให้มีแผนก่อน ชาวบ้านจะได้เดินถูกทางนี่เดินสะปะสะปะเดินสวนทางกับนักวิจัยก็มีควรปรับตรงนี้ให้ชัดขึ้นนักวิจัยบางคนจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)