วิจัยCAI


CAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1 สุพรรณบุรี

ดิฉันได้ทำงานวิจัยเรื่องโรคติดต่อ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา  โดยได้แยกออกเป็น  3  โรคย่อยๆ   คือ  โรคไข้เลือดออก  โรคไข้หวัดนก   และโรคเอดส์
ที่เลือกศึกษาและทำ 3  เรื่องนี้ เพราะว่า  โรคทั้ง 3  นี้เป็นโรคที่มีความสำคัญมาก  มีอาการรุนแรง ถ้าใครได้เป็นแล้วมีโอกาสตายได้  และเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นในชุมชน  จึงทำขึ้นเพื่อสอนนักเรียนให้ได้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป  สาเหตุ   อาการ   การดูแลรักษา  และการป้องกันโรค ที่จะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  และสามารถเผยแพร่และบอกต่อผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนให้ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคร้ายแรงทั้ง 3  โรคนี้เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้นไว้ระดับหนึ่ง  ถ้าได้เป็นก็จะรู้วิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นได้   ดังนั้น  ดิฉันจึงได้นำงานวิจัยนี้มาเผยแพร่ให้กับผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ศึกษาดู  มีข้อเสนอแนะใดๆ  ดิฉันยินดีรับขอเสนอแนะทุกประการ  เพื่อนำไปปรับปรุงในการทำวิจัยในครั้งต่อๆ  ไป  ให้สมบูรณ์ขี้น   ขอขอบพระคุณไว้ ณ  โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ชื่อเรื่อง                                  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโรคติดต่อ

                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย                                      นางสาวอรทัย     แต่งงาม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้           สุขศึกษาและพลศึกษา

ที่ทำงาน                               โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา   อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี

                                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1

ปีการศึกษา                            2550

 

บทคัดย่อ

                การวิจัยในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    เรื่องโรคติดต่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80  หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เรื่องโรคติดต่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้พัฒนาขึ้น  และศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ได้พัฒนาขึ้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1   ที่ไม่ผ่านการประเมิน  เรื่อง  โรคติดต่อ  จำนวน  30  คน  ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโรคติดต่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่า  t-test

                ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เรื่องโรคติดต่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพ  83.06 / 81.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80 / 80  มีดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเท่ากับ  0.7357   คิดเป็นร้อยละ  73.57  นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01  และบทเรียนที่เรียนด้วยคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน   มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

                  

 

หมายเลขบันทึก: 201956เขียนเมื่อ 19 สิงหาคม 2008 06:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 23:19 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (56)

การเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา สื่อ cai เป็นสื่อประเภทหนึ่งที่เข้ายุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง นักเรียนมัธยมเป็นช่วงวัยรุ่น ดังนั้นสื่อที่เหมาะสมจึงเป็นตัวกลางที่ดีในการเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ผู้เรียน ดังนั้นเห็นว่าสื่อที่คุณครูอรทัย แต่งงามจัดทำเพื่อพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมาก ในโอกาสข้างหน้าขอติดต่อเพื่อดูนวัตกรรม และการนำไปใช้โดยละเอียดอีกครั้ง

ถึง..ท่านรองฯ มยุรี ใบบัว

ขอขอบพระคุณท่านรองฯ มยุรี ใบบัว มากนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ..ยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งในการที่จะส่งนวัตกรรม ชิ้นนี้ไปให้

นักเรียนของท่านได้ใช้..เพื่อหาข้อบกพร่องและจะได้นำมาปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ต่อไป.....โอกาสหน้าอย่าลืมกลับมาเยี่ยมชมกันอีกนะคะ

ขอขอบพระคุณอีกครั้ง

อรทัย แต่งงาม

เป็นรองผู้อำนวยการอยู่ที่โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ จ.กาญนบุรี เห็นข้อมูลการศึกษาของนนทรี มีประโยชน์ ได้แนะนำให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษพละศึกษาถึงการนำสื่อมาใช้กับสาระที่ขาดสื่อการเรียนรู้

  • ครูอ้อย มาขออ่านด้วยค่ะ
  • มีประโยชน์มากเลยค่ะ
  • จะติดตามอ่านต่อไปนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ถึง...ครูอ้อย

ขอขอบคุณครูอ้อยมากนะคะ..ที่เข้ามาเยี่ยมชม "นนทรี"และแสดงความคิดเห็นกับนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) ถ้าครูอ้อยมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้..ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ....โอกาสหน้าอย่าลืมมาเยี่ยมชมกันอีกนะคะ

ขอบคุณจริงๆนะ

ถึง..ท่านรองฯ ธิดา ภูมิอุไร

ก่อนอื่นต้องขอโทษก่อนนะคะ...เมื่อวานได้ตอบท่านรองฯกลับไปแล้วปรากฎว่าลบข้อมูลผิด..ที่เขียนตอบจึงหายไปหมด กลัวว่าท่านจะยังไม่ได้อ่านจึงตอบมาใหม่นะคะ

....ต้องขอขอบคุณท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม "นนทรี"นะคะ และยิ่งไปกว่านั้นทั้งยินดีและดีใจอย่างยิ่งที่ท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่องานวิจัย CAI เรื่องโรคติดต่อที่นนทรีได้นำมาเผยแพร่และท่านยังแนะนำครูของท่านให้เข้ามาและนำสื่อไปใช้ในกลุ่มสาระที่ขาดแคลนสื่ออีกด้วย..ถ้าท่านสนใจและคิดว่าสื่อนี้มีประโยชน์..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ....ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูล....เขียนมาที่นี่ก็ได้คะ..สะดวกดี

ขอบคุณอีกครั้งนะคะ..โอกาสหน้าอย่าลืมเข้ามาเยี่ยมชมกันอีกนะคะ

นนทรี

สวัสดีครับ

อยากได้นวัตกรรม (บทเรียน CAI.เรื่องโรคติดต่อ) จะทำอย่างไร

ขอความอนุเคราะห์ส่งให้ได้ไหม เสียค่าบริการเท่าไร จะส่งมาให้

ถ้าได้ผลจริง จะได้เผยแพร่ให้กับสถานศึกษาได้นำไปใช้ ขอให้กำลังใจ

กับครูที่ทำอะไรดีๆ ให้กับเด็ก ถ้ามีครูแบบนี้มากๆ ก็ดีนะ การศึกษาของ

เราได้พัฒนา

ขอบคุณล่วงหน้า

ศน.สพ.

สวัสดีค่ะ...ท่านศน.สพ.

ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านมากนะคะ..ที่เข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจ..สำหรับบทเรียน CAI เรื่องโรคติดต่อ...ยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งนวัตกรรมไปให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น..ขอเพียงท่านได้นำไปใช้และช่วยเผยแพร่บอกต่อให้ก็..

จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งแล้ว...แล้วติดต่อมาอีกนะคะ..จะส่งนวัตกรรมไปให้ค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ

แลกเปลี่ยนด้วยคน ครับ

สวัสดีครับ

ผมสนใจอยากจะทำผลงานทางวิชาการบ้าง เป็นครูสอน

คอมพิวเตอร์พอมีประสบการณ์อยู่บ้าง แต่เรื่อง CAI ไม่รู้ว่า

จะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างจึงจะถูกใจกรรมการ ฝากตัวเป็น

ลูกศิษย์ของอาจารย์คนสวยด้วยสักคนนะครับ

ครูคอม

สวัสดีค่ะ...ครูคอม

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาเยี่ยม"นนทรี" และเข้ามาอ่านวิจัย CAI

แต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าจะลองภูมิ..ครูพลศึกษาหรือเปล่า..แต่ก็ไม่เป็นอะไรนะคะถือว่าเราแลกเปลี่ยนความรู้กัน...แต่การจะบอกว่า CAI ประกอบไปด้วยอะไรบ้างถึงจะถูกใจกรรมการนั้น..คงพูดยากนะคะ..เพราะเราก็ไม่รู้ว่ากรรมการต้องการอะไร..โดยปกติครูพลศึกษาก็ไม่รู้อะไรไปมากกว่า..ธรรมชาติวิชาของพลศึกษาทั่วๆไปหรอก..เพืยงแต่อยากบอกให้คนทั่วไปรู้ว่าครูพลศึกษาไม่ใช่..คนที่ไม่เข้าท่าทุกคน..ตามที่เคยได้ยินมา..จึงคิดจะทำอะไรที่มันจะรู้สึกแปลกตาไปซะหน่อย..แต่ทั้งนี้การทำสิ่งที่แปลกตาแต่ไม่ถนัดนั้นมันก็ค่อนข้างยากพอสมควร..ดังนั้นจึงต้องหาความรู้และศึกษาให้มากจึงจะได้สิ่งที่แปลกตาตามที่เราปรารถนา..นั่นก็คือ CAI นั่นเอง ..

สิ่งที่ได้ศึกษาและมีความรู้อยู่บ้าง..ในเรื่องของ CAI ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆ ประการด้วยกัน แต่การออกแบบ CAI ที่น่าสนใจ - จะต้องสร้างให้เกิดความเร้าใจ -บอกวัตถุประสงค์ของการเรียน-ทบทวนความรู้เดิม-เสนอเนื้อหาและความรู้ใหม่-ชี้แนวทางการเรียนรู้-กระตุ้นการตอบสนองของผู้เรียน-ให้ผลป้อนกลับ-ทดสอบความรู้-จำแนกและนำความรู้ไปใช้....ถ้าต้องการรู้เรื่องนี้คงไม่ยากสำหรับครูคอมนะคะ..ถ้าจะให้พูดหมดคงใช้เวลามากพอ..ไว้โอกาสหน้าค่อยเข้ามาเยี่ยมกันใหม่นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

  • เห็นคุณครูคนสวย
  • เห็นคุณครูคนเก่ง
  • แล้วสดชื่น มาให้กำลังใจ
  • ออ...ลืมไปว่ามีกำลังใจแยะอยู่แล้ว

สวัสดีค่ะ..ท่านผอ.

ดีใจจัง..ที่ท่านเข้ามาเยี่ยมและให้กำลังใจ..ชาวกรมสามัญฯ...

ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง..มีความสุข..สมหวัง..และโชคดีตลอดการนะคะ

ขอบพระคุณค่ะ

วิชาพลศึกษาครูให้ความรู้ผมมามากมายที่ผมได้เข้าโรงเรียนครูเป็นคนที่ให้ความรู้ผมมากที่สุดขอให้ครูมีความสุขตลอดไปนะครับครูส่งงานให้ผมยังครับ

ดีคะ ขอบคุณนะคะ

ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาพละศึกษา

สวัสดีค่ะ...คุณเด็กข้างบ้าน

นึกไม่ออก..ว่าเป็นใคร..แต่ก็ขอขอบคุณนะคะ..ที่เข้ามาให้กำลังใจ

แล้วพบกันใหม่นะคะ..ถ้ารู้ว่าเป็นใครก็จะดีนะ

สวัสดีค่ะ..คุณดิลก พันมะวงษ์

ครูดีใจจังเลยนะเนี่ย..ขนาดครูแกล้งสอนการเข้าบล็อกของครูให้เธอฟังคร่าวๆ

ไม่ได้หวังว่าจะได้เห็นคำตอบ..และการเข้ามาให้กำลังใจกับครูเลย...แต่ก็เกินคาด

เธอเก่งมากจริงๆนะ..ขอบใจที่เข้ามาให้กำลังใจครู...สำหรับงานที่ฝากครูส่งวิชาคอมพิวเตอร์ครูส่งให้เรียบร้อยแล้ว

แล้วพบกันใหม่ตอนเปิดเทอมนะจ๊ะ

ขอคุณครับที่ส่งงานให้ผมเเละให้ความรู้ผมมากมาย

ครูสบายดีป่าวครับ คิดถึงมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ถึง..เจ้าดิลก

ต้องขอโทษด้วยที่ครูตอบช้าเนื่องจากช่วงนี้ยุ่งมากๆ ..เลย..แต่ก็สบายดีนะ.

คิดถึงพวกเธอทุกคน....เหงาปากจัง...เดี๋ยวพบกันเปิดเทอมนะ

ว่าที่พ.ต.สมนึก แช่มประเสริฐ

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๒ ครับคุณครูอรทัย

ผมกลับจากเขาชนไก่เมื่อวาน(๒๙ ธ.ค.) เลยแวะมาเยี่มเยียนและขอฝากตัวเป็นศิษย์ CAI.ด้วย

ขอให้คุณครูสุขภาพแข็งแรงนะครับ

สวัสดีปีใหม่คะ...ว่าที่พ.ต.สมนึก แช่มประเสริฐ

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านมากนะคะ...ที่เข้ามาเยี่ยมกัน...ปีใหม่นี้ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง..สมหวังในทุกๆ สิ่งตลอดทั้งปีนี้และปีต่อๆไป นะคะ

สวัสดีปีใหม่ 2552 ค่ะ

มีความสุขในทุกๆวันนะคะ

โชคดี ตลอดปีและตลอดไป

J สุขภาพแข็งแรงค่ะ J

สวัสดีปีใหม่....นะคะ

ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาเยี่ยมและให้กำลังใจ ปีใหม่นี้ขอให้ท่านมีความสุขสมหวัง..ทุกๆ ประการนะคะ

น.ส. ธีราพร ดอกกุหลาบ (เลย์) 4/1 (2552)

สวัสดีค่ะอาจารย์

ไม่มีอะรัยหรอกค่ะ

แค่ คิดถึง

อ.ทำงานหนักคงเหน่อยน่าดู

ไหนจะสอนบาส สอนแบด สอนสุขศึกษา

สู้ๆๆๆๆนะค่ะ

เป้นกำลังจัยหั้ยค่ะ

รักและเคารพเสมอ..........

น.ส. ธีราพร ดอกกุหลาบ (เลย์) 4/1 (2552)

เปนห่วง นะค่ะ

น.ส. ปัทมา พวงบุบผา 4/2

อยากจะบอกครูอรทัยว่าการที่ได้เข้ามาศึกษาที่นี่ทำให้หนูมีความรู้มากขึ้นเยอะแยะเยยค่ะ ก็อยากให้อ.ทำต่อไปนะคะ ถ้าหากท้อหนูก้อจะคอยเป็นกะลังใจให้

ซู่ๆนะคะ ด้วยรักและเคารพ

น.ส.เครือวัลย์ ขวัญเทพ (พลอย) 4/2

แค่อยากจะบอก อาจารย์ ว่าดูแลสุขภาพตัวเองบ้างนะค่ะ อย่ามัวแต่ทำงานนะค่ะเป็นห่วงอาจารย์ค่ะ

สู่ๆๆในการทำงานนะค่ะ

เป็นห่วงอาจารย์

ด้วยรักและเคารพ

เครือวัลย์ ลูกศิษย์

สวัสดีค่ะครูอรทัย

ตอนนี้ดิฉันกำลังจะหัดทำ CAI วิชาสุขศึกษาเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับธงโภชนาการ ค่ะ กำลังปวดหัวมากเพราะไม่รู้จะเริ่มอย่างไรลอง search net ดู เห็นว่าครูทำ CAI วิชาสุขศึกษาอยู่เหมือนกัน ดิฉันอยากศึกษาตัวอย่างจากนวัตกรรมของครูเพื่อเป็นตัวอย่าง จึงขอความอนุเคราะห์จากครูได้ไหมคะ เสียค่าใช้จ่ายเท่าไรบ้าง รบกวนครูช่วยตอบด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

บีค่ะ

สวัสดีจ่ะ...ยัยเลย์ / ปัท/เครือวัลย์

ครูดีใจมากนะจ๊ะที่เข้ามาเยี่ยมครู..และคอยให้กำลังใจอยู่เสมอ..ครูอยากจะบอกว่าสิ่งที่ครูได้พยายามทำและเขียนสิ่งเหล่านี้ขึ้นไว้ใน Block นี้ จุดประสงค์ก็ต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนวัยทำงาน..เพื่อให้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่ม ครูจึงอยากให้พวกเราและเพื่อน ๆ ทุกคนได้เข้ามาศึกษาในเรื่องที่ครูเขียน และ จะเขียนต่อไปอีก

และครูคิดว่าทุกเรื่องจะมีประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียน..อย่างแน่นอน...

ขอบใจทุกคนมาก ๆ นะจ๊ะ แล้วพบกันใหม่

ถึง..คุณบี ค่ะ

ก่อนอื่นขอขอบคุณ คุณบีมากๆ นะคะที่เข้ามาเยี่ยมกัน ต้องขอบอกว่าการสร้าง Cai ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสำหรับดิฉัน เนื่องจากดิฉันไม่ใช่ครูที่จบคอมพิวเตอร์โดยตรงเพียงแต่ว่า ชอบเล่นและศึกษาด้วยตนเอง จากการอ่าน ถามผู้รู้ และก็อบรมโปรแกรมต่าง ๆ ที่สนใจ และมาลองทำดู ขณะที่ทำ ถ้าไม่เข้าใจก็จะถามผู้รู้ ฉะนั้นคนที่จะสร้าง CAI ด้วยตัวเองต้องชั่งใจตนเองดูก่อนว่าสู้ และพร้อมแค่ไหน พอจะแนะนำให้ได้ว่า

คุณต้องการทำ CAI ตามเรื่องที่คุณกำหนดนั้น..อันดับแรก ควรกำหนดจุดประสงค์ของเรื่อง และเขียนเนื้อหาเป็นสตอรีบอร์ดให้ให้เสียก่อน และออกข้อสอบให้ได้ตามจุดประสงค์ทั้งก่อนและหลังเรียน (ถ้าคุณต้องการส่งผลงานทางวิชาการคุณควรนำเนื้อหาและข้อสอบให้ผู้เชี่ยวชาญดูเสียก่อนแล้วปรับให้ถูกต้อง)อันดันที่2 ลองถามตนเองดูว่าจะสร้าง CAI ด้วยโปรแกรมอะไร เพราะสามารถสร้างได้จากโปรแกรมตั้งมากมาย

ตอนนี้ถ้าสนใจที่จะดู CAI ของดิฉันก็สามารถจะนำไปได้เลยเพียงแต่ตอนนี้ดิฉันยังต้องแก้ให้สมบูรณ์อีกหน่อยหนึ่งเพราะต่อไปต้องได้รับการเผยแพร่ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ อยู่แล้ว เพราะเมื่อตอนงานศิลปหัตกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออกที่สุพรรณบุรีดิฉันก็ได้เดินแจกแผ่นตั้งประมาณ 100 กว่าแผ่น แต่ยังขาดความสมบูรณ์อยู่และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 52 ก็ได้ไปนำเสนอที่เมืองทองธานี และได้มีการแจกให้ผู้ที่สนใจในแต่ละรายวิชา คนที่ไปเที่ยวงานเมืองทองธานี สามารถ COPY ไปได้เลย จะมีนำมาเสนอทั้งหมด คือ รายวิชาภาษาไทย 3 เรื่อง คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง การงานพื้นฐานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) 2 เรื่อง ภาษาอังกฤษ 2 เรื่อง สุขศึกษา 1 เรื่อง

รวมทั้งหมดมี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งหมด 9 เรื่อง ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะ

ขอบคุณคะ

ขอบคุณมากค่ะ

บีค่ะ

ปัทมา พวงบุบผา (ลูกศิษย์ที่น่าร๊าก...น่ารักของอาจารย์ไงคะ)

ยิ่งอ่านเยอะก็ยิ่งรู้เรื่อง

ขอบคุณค่ะที่ทำให้หนูมีความรู้มากกกกกกกกกกขึ้นอีกเย๊อะเรย

รัตนาภรณ์ โพธิ์ศรี (เหมียว)

คิถึงอาจารนะค่ะ

ขอให้อาจารมีสุขภาพแข็งแรง

ขอให้สวยวันสวยคืนเลยค่ะ

รักอาจารน่ะ

ยายปัทมา/รัตนาภรณ์

ขอขอบใจนะจ๊ะที่เข้ามาให้กำลังใจครู...ครูก็ใกล้จะหมดแรงแล้วแต่เห็นกำลังใจจากพวกเธอแล้วก็จะ สู้ๆ นะจ๊ะ

ขอบใจนะจ๊ะ/รักษาสุขภาพด้วยนะ รักและเป็นห่วงจ่ะ

รัตนาภรณ์ โพธิ์ศรี (เหมียว)

ขอบคุณค่ะ อาจารย์

อาทิตย์หน้าอาชีวปิดเลยนะค่ะ

สรวงธาจะปิดเมื่อไรคะ

ได้ข่าวว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันค่ะ

ไปด้วยได้ป่าว

แล้วทำไมเว็บโรงเรียนถึงเปิดดูอะไรไม่ได้เลย

รร.หนู ปิดแล้วจะเข้าไปหาอาจารย์นะค่ะ

คิดถึงอาจารย์มากมาก

สวัสดีครับอ.อรทัย ผมชื่ออ๋อง (นายอรรถชัย มัจฉาเดช) เคยมาฝึกสอนรร.สรวงสุทธาวิทยาเมื่อปีการศึกษา2547 ตอนนี้ผมรับราชการอยู่จังหวัดสระแก้ว เป็นครูผู้ช่วย สอน สุข-พละ ม.ปลายครับ ผมคิดถึงอ.มานะ และอ.อรทัยจึงเข้ามาดูในเวปนี้ การไปฝึกสอนที่นั่นทำให้ผมได้รับประสบการณ์ที่ดีมากเลยสามารถนำไปใช้ในปัจจุบันได้ดี ผมขอบคุณรร.สรวงสุทธาวิทยา และอาจารย์ทุกคนมากเลยนะครับที่ให้คำแนะนำกับผม ถ้ามีโอกาสจะเข้าไปเยี่ยมเยียน ด้วยความเคารพอย่างสูง อ๋อง (นายอรรถชัย มัจฉาเดช)

อาจาย์ที่เเสนดีขอพวกเรา เปนไงอาจารย์บ้างคัฟ

อาจารย์ย้ายโรงเรียนเเล้วหรอคัฟ

คิดถึง.....อาจารย์

มากเลยคัฟ

นักเรียนทุกคนไม่เคยลืมอาจารย์เลยนะ

อาจารย์อยุโรงเรียนไหน

ว่างจะไปหาอาจารย์คัฟ

บาย

0822990788

เบอร์ผมคัฟ

บาย

คิดถึง....เเละเปนห่วงเสมอ

อาจารย์....คนนี้นะ

นฤมล (บุ๋ม) มากทรัพย์

คิดถึงอาจารย์มากนะอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างคะถ้าว่างจะไปหานะคะ

ถึง..ไอ้เหมียว

ครูดีใจนะที่ยังมีคนคิดถึงครู...ครูคิดถึงทุกคนเลย แต่งานมันเยอะมากมาย ....ยังบริหารเวลายังไม่ได้เลย

ปิดเทอมได้ไปเที่ยวภูเก็ต มา 1 สัปดาห์ และภาคอีสาน เวลาที่เหลือก็ไปๆ มาๆ อยู่โรงเรียนนี่แหละ เออ ? อีกที่ที่ลืมไม่ได้เลย ก็คือ

โลตัส กับนาซ่ามอล เกือบทุกอาทิตย์ ไปอาศัยแอร์เขาไงล่ะ ฮ๋า ฮ่า ฮ่า พูดเล่นนะ โรงเรียนครูเปิดตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.แล้ว กำลังยุ่งมากๆ ตั้งตัวไม่ติด กิจกรรมเยอะมาก ทั้งลูกเสือ นศท. ชุมนุม งานอนามัย ก็ไข้หวัด2009 แยกไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรก่อน

แล้วค่อยคุยกันใหม่นะจ๊ะ คิดถึงและเป็นห่วงนะ

ถึง...อ๋อง

ดีใจนะที่ยังไม่ลืมกัน ...พี่จำได้เสมอเพราะน้องได้มาช่วยพี่สอนเบาแรงไปตั้งเยอะ จะลืมกันได้อย่างไร ....ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้ช่วยคนใหม่ด้วยนะจ๊ะ....ขอให้ทำหน้าที่ของครูที่ดีและมีตำแหน่งที่เลี่อนขึ้นเร็ว ๆ อดทนมากๆ เพราะปัจจุบัน หน้าที่ครู

ไม่ได้สอนอย่างเดียว โดยเฉพาะครูพลศึกษาแล้วยิ่งจะหมดอาชีพอยู่แล้ว หลักสูตรใหม่ลดจำนวนคาบสอนไปอีก จึงต้องได้ร่อนเร่ไปรับภาระอื่น ๆ ที่มันค่อนข้างหนัก....สู้..สู้นะ ว่างๆ ก็มาเยี่ยมกันบ้างนะจ๊ะ

คิดถึงเสมอ

ยิ่งอ่านก้อยิ่งรู้เรื่องคับ

สวัสดีค่ะอาจารย์อรทัย

อาจารย์ทำงานเก่งมากเลยนะคะ

ไม่เคยท้อแท้เลย

หนูจะคอยเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะ

สู้...สู้ นะคะ

รักและเคารพมากๆ

กราบสวัสดีอาจารย์ที่เคารพหนูขอให้อาจารย์มีความสุขมากนะ

และขอให้อาจารย์สอนหนูไปนานๆนะ

สุดท้ายนี้ขอให้อาจารย์สวยวันสวยคืนนะค่ะ

จุ๊บๆๆ

สวัสดีค่ะอาจารย์อรทัย

อาจารย์เป็นคนเก่งมากเลยนะคะ

ขอให้อาจารย์สู้ ๆ ต่อไปนะคะ

ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วงอาจารย์

รักและเคารพ

ชไมพร ศิษย์

สวัสดีค่ะ อาจารย์สบายดีไหมคะ

คิดถึงอาจารย์แล้วก็โรงเรียนของเรามากเลยค่ะ

ยังไงอาจารย์ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

รักและเคารพเสมอค่ะ

อาจารย์ครับเป็นไงบ้างครับสบายดีเปล่างับสิตสบายดี คิสถึงอาจารย์มากมายเลย คิดถึงอาจารย์ทุกๆคนเลย อิอิตอนนี้ตั้งใจเรียนอยู่เลยครับ

ธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร

สวัสดีครับพี่อรทัย ผมนายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร (อุ้ม)ที่ชอบเล่นตะกร้อเคยมาฝึกสอนโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาเมื่อปีการศึกษา2546 ตอนนี้ผมรับราชการอยู่ฉะเชิงเทราเป็นครูผู้ช่วย สอน สุข-พละ มัธยม ผมคิดถึงพี่มานะ และพี่อรทัยจึงเข้ามาดูในเวปนี้ การไปฝึกสอนที่นั่นทำให้ผมได้รับประสบการณ์ที่ดีมากเลยสามารถนำไปใช้ในปัจจุบันได้ดี ผมขอบคุณโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา และอาจารย์ทุกคนมากเลยนะครับที่ให้คำแนะนำกับผม ถ้ามีโอกาสจะเข้าไปเยี่ยมเยือน ด้วยความเคารพอย่างสูง นายธีรศักด์ จำนงค์เนียร (อุ้ม)

ด.ญ.กมลลักษณ์(ลักษณ์)แสงอินทร์

สวัสดีค่ะอาจารย์หนู

หนูลูกศิษย์ม.1/1ค่ะ

สวัสดีปีใหม่ครับ

ทำไรอยุ

สบายดีมัยครับ

คิดถึง มากมาย

ขอให้อาจารย์ อรทัย มีความสุข

พักผ่อนบ้างนะ

เเละสุขภาพให้เเข็งเเรงนะครับ

ผมไม่มีเวลาว่างที่จะไปหาอาจารย์

เลยครับ

ว่างๆๆๆผมจะเข้าไปหานะจ๊ะ

บาย

เอาไว้เจอกันนะครับ

ยังคิดถึง อ.อรทัย เหมือนเดิม

รักกัน...รักกัน

อ.คนเก่ง  จาก งหวัดจิ๊กโก จังหวัดมุกดาหาร

นายกฤษฏา สวนจันทร์

ผมนายกฤษฏา สวนจันทร์ คับ ผมยังคิดถึงอาจารย์ทุกคนนะคับ ผมกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยคับ ผมยังรักอาจารย์ทุกท่านคับ สวัสดีคับ

สวัสดีค่ะอาจารย์

คิดถึงอาจารย์จังเลยค่ะ

ตอนนี้อาจารย์สบายดีไหมค่ะ

เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นอาจารย์เลยนะ

จาก

ลูกศิษย์ของอาจารย์นะค่ะ

( นู๋อยู่ ม.2  แล้วนะ )

สวัสดีคับ อาจารย์ สบายดีไหมคับ มุ่ยครับ

เห็นรายชื่อสื่อของคุณครูอรทัยแล้วน่าสนใจมาก

สวัสครับ

จำผมได้ไหมครับ

สบายดีไหมครับ

ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมอ.อรทัยเลย

คิดถึงนะครับ

สุดท้ายนี้ขอให้อ.อรทัยมีความสุข

และมีสุขภาพเเข็งเเรงด้วยนะครับ

เรียนยากๆๆมาก

ม.4เทอม1ได้ 1.58 เทอม2ได้เกรด 2.35

ม.5 เทอม 1ได้ 2.50

พัฒนาขึ้นเยอะเลยครับ

บายนะครับ

ดิลก

คิดถึง จังเลยครับ ครู อรทัย  สบายดีไหมครับ

สุขภาพเป็นไงบ้างเอ๋ย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง