ชื่อเรื่อง  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โยคะเพื่อสุขภาพ สำหรับวัยผู้ใหญ่

จุดประสงค์

   1. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โยคะเพื่อสุขภาพ สำหรับวัยผู้ใหญ่
   2. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง  คลายเครียดและควบคุมอารมณ์ได้ดี
   3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกโยคะ

เนื้อหาที่ใช้

  • ความหมายของโยคะ
  • ชนิดของโยคะ
  • ประโยชน์การฝึกโยคะ
  • เทคนิคการฝึกโยคะ

เหตุผล

      เนื่องจากในปัจจุบันประชาชน มีปัญหาเกี่ยวกับความเครียดเป็นจำนวนมาก ทั้งเรื่องงาน ครอบครัว หรือประเด็นร้อนตอนนี้คือการเมือง และอื่น ๆ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลทำให้เกิดความเครียด บางคนอาจส่งผลต่อวุฒิภาวะทางอารมณ์

      การฝึกการควบคุมอารมณ์  สมาธิ  หรือสุขภาพจึงจำเป็นอย่างมาก โยคะเป็นศาสตร์การแพทย์ในการดูแลสุขภาพโดยรวม ซึ่งรวมกายกับใจผู้ฝึกไว้ด้วยกันทำให้เกิดความผ่อนคลายทางอารมณ์และยังมีสุขภาพที่แข็งแรง

      ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มจึงมีความเห็นว่า การฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ  นำมาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ประกอบด้วยทั้งภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับวัยผู้ใหญ่ และผู้ที่สนใจ

สมาชิก : นายธานินทร์  จันทสิงห์, นายจรัญ  บุญมาตา, นางสาวนิภาพันธ์ ขัยโฉม, นางสาวนัฐพร  ดีก่อผล