GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

AAR:โหมโรงจีนตอกไม้ Rolling Eyes

ได้สนทนากับน้องที่เล่นดนตรีไทยแล้วส่งโน๊ตเพลงมาให้..จึงนำมาลงไว้กันลืม

โหมโรงจีนตอกไม้  Rolling Eyes
(ในโหมโรงเล่นทางใน จะเล่นสูงกว่าทางเพียงออนะครับ Wink )
(คู่แปด) ร............
(ขยี้)
ดรดลดลซลซฟซฟร
....................(รัวขึ้น)
(รัวเป็นทำนอง)
ซลดร มด มร รมดล ทซทล ซลดร มด มร มรดล ทซ ทล
(คาบลูกคาบดอก)
ลซฟ ฟฟ ฟซล ลล ลซฟ ฟฟ ฟซล ลล ซซซ ลลล ดดด รรร
(คู่แปด)
ซลดร มด มร มรดล ทซ ทล ซลดร มด มร มรดล ทซ ทล
ดลซฟ ฟซฟซล ดลซฟ ฟซฟซล ซฟซล ซลดร
..........(รัวลง)..........(รัวลูกเดียว)..........(รัวขึ้น)(กวาดลง - ขึ้น)
(คู่แปด)
ดรด ลดล ซลซ ฟ ลดล ซลซ ฟซฟ ร ดรด ลดล ซลซ ฟ ลดล ซลซ ฟซฟ ร
(มือขวาอยู่ที่ ฟา , มือซ้าย= ล ร ด ล ซ ล ด ร ล ร ด ล ซ ล ด ร)
(คู่แปด ขยี้)
รดรลดซลฟรดรลดซลฟดลดซลฟซรฟดฟร
(มือขวาอยู่ที่ ฟา , มือซ้าย= ล ร ด ล ซ ล ด ร ล ร ด ล ซ ล ด ร)
(ลงจบ)
....ร ...ด ...ล ...ซ ...ฟ ...ม ....ร

 


โหมโรงอัฐมบาท Laughing
(เปิดฟังไปด้วยนะครับไม่ได้เขียนแบ่งห้อง, เหมือนเดิมเพลงนี้เล่นทางในเสียงสูงกว่าเพียงออ อย่าสับสนนะ)
ปี่นำ
ระนาดรับ
-ทลซ(สะบัด) -ล-ซ -ม-ซ -ล-ดํ
พร้อม
---ซ ---ล ---ดํ -มํรํดํ(สะบัด) -ล -ดรม(สะบัด) -ซ-ล -มรด(สะบัด) ลดํ-รํ ---- ลซฟร ซฟรด ฟรดลฺ ฟรดลฺ รดลซฺ ดลซฟฺ
ลูกเสี้ยวมือ
ล ซ ฟ ร ด ร ฟ ซ
รัวพื้น
ลซฟ(สบัด)ซล ดํลดํรฟซ ลซลดรฟ ซฟซลฺดร
ตีเก็บคู่แปด
ฟซลดํ ลรํลดํ ลซฟร ฟซลดํ ลซฟร ดรมฟ ซล
คู่แปด
ดํ ล ซ ฟ ม ร ซฟมรดลฺ.... (รัวขึ้น)
ตีเก็บคู่แปด
ซฺลดร ฟดรฟ ดรฟซ ลฟซล (กวาดขึ้น)
..... ซซซซ ล ดํดํดํดํ รํ ฟํฟํฟํฟํ รํ ดํดํดํดํ ล
ฟํ รํฟํ รํ ดํรํ ดํ ลดํ ล ซล
ฟํฟํฟํฟํ รํ ดํดํดํดํ ล ซซซซ ล ดํดํดํดํ รํ
ลซฟรฟร ฟรดลฺดลฺ ดฟซลซลดลซฺลฺดรดร
ฟรดลฺดลฺ ซฺลฺดรดร ซฺลดรดรฟรดรฟซฟซ
คู่แปด
ล ดํ ฟ ซ ร ฟ ด ร
ตีเก็บคู่แปด
มดรม|ฟรมฟ|ซมฟซ|ลฟซล|ดํรํดํท|ลซฟด|รมฟซ|ดํลซฟ|ดรมฟ|มรมฟ|มรซฟ|มรมฟ|ลซฟม|รมฟซ|ลซฟม|รด-ฟ
ลงวา
มํรํท ลซลท รํ ท ล ซ ฟ ม ร-----------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): เพลงmusicโน๊ตเพลง
หมายเลขบันทึก: 20186
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 24
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (24)

การเขียนโน้ตใช้ได้ครับ แต่ควรระวังเรื่องของห้องเพลงและคำต่างๆที่อยู่ในเว็บ

เพลงโหมโรงช่อผกาก็เพราะนะครับพอจะมีโน้ต  ไหมครับ

นี่..ไม่ลองเป็นครูฝึกสอนไปเลยล่ะคะ
  • ไม่ไหวครับคุณแพรว
  • ไม่ทราบว่า แพรวเป็นคนที่ไหนครับและทำงานเกี่ยวกับอะไร

พอจะมีโน๊ตโหมโรงช่อผกาบ้างไหมค่ะ  ฟังแล้วเพราะดี

  • ไม่มีเลยครับ
  • ถ้ามีนำมาลงให้ผมด้วยนะ
อยากได้โน๊ตจีนตอกไม้ทางทุ้ม

โอ้ เพิ่งจะรุว่าโน้ตที่ผมเขียนไว้ จะเผยแพร่มาถึงนี่แระ 55+

โหมโรงอัฐมบาท โรงเรียนเราเล่นแบบนี้นะ

3ชั้น

--ส.ซลท/-ร-ม/-ฟ-ม/-ร-ล/--ส.ดทล/-ท-ล/-ฟ-ล/-ท-ร/

---ล/---ท/---ร/ส.ฟมร-ท/ส.รมฟ/-ล-ท/--ส.ฟมร/ทร-ม/

----/ทลซม/ลซมร/ซมรท/ซมรท/มรทล/รทลซ/----/

---ท/---ล/---ซ/---ม/---ร/---ม/---ซ/---ล/

---ซ/-ล-ท/---ม/-ซ-ล/---ร/-ม-ซ/---ท/-ร-ม/

----/ซลทร/ทมทร/ทลซม/ซลทร/ทรซม/ฟมรม/ฟซลท/

---ร/---ท/---ล/---ซ/---ฟ/---ม/--ลซ/ฟมรท/

----/----/ลทรม/ซรมซ/รมซล/ทซลท/---ท/----/

2ชั้น

*--ส.ซลท/-ร-ม/-ฟ-ม/-ร-ล/--ส.ดทล/-ท-ล/ทลฟล/-ท-ร/

ลทลล/ทรทท/รมรร/ทรทท/ลทลล/ทรทท/รมรร/ลทรม/

รทลซ/ทลซม/ลซมร/ซมรท/รมฟซ/ฟซลท/ซลทล/รทลซ/

ลทรม/รมซล/ทลรล/ทลซม/ซรมร/ซมรม/ลซมซ/รมซล/

ทซลท/ดมรด/ซลทด/รดทล/รมรท/มรทล/รทลซ/ทลซม/

ลทลล/ทรทท/รมรร/ลทรม/รทลซ/ทลซม/ลซมร/ซมรท/

รมฟซ/ฟซลท/ซลทล/รทลซ/ฟรมฟ/ซมฟซ/ลฟซล/ทซลท/

รทลท/ลซลซ/ทลซล/ซมซม/ลซมซ/มรมร/ซมรม/รทรท/

ลลลล/-ท-ท/รรรร/-ม-ม/ซซซซ/-ม-ม/รรรร/-ท-ท/

---ซ/--มซ/---ม/--รม/---ร/--ทร/---ท/--ลท/

ซซซซ/-ม-ม/รรรร/-ท-ท/ลลลล/-ท-ท/รรรร/-ม-ม/

--ทล/ซมซม/--ซม/รทรท/--รซ/ลทลท/--ลท/รมรม/

--ซม/รทรท/--ลท/รมรม/--ลท/รมรม/--รม/ซลซล/

ทททท/-ร-ร/ซซซซ/-ล-ล/มมมม/-ซ-ซ/รรรร/-ม-ม

ฟรมฟ/ซมฟซ/ลฟซล/ทซลท/รทลซ/รซลท/รมรท/รทลซ**

รมฟซ/ฟมฟซ/ฟมลซ/ฟมฟซ/ลทรม/รมซล/ทลซม/ซทลซ

ซ้ำตั้งแต่ * ถึง **

ส.=สะบัด

ถึงคุณคนดนตรี คห.8

เพลงโหมโรงจีนดอกไม้ ทางทุ้ม

----/ลทรม/--ฟร/-ฟ-ม/----/ฟมรท/--รล/-ร-ท/

----/ลทรม/--ฟร/-ฟ-ม/----/ฟมรท/--รล/-ร-ท/

----/รทลซ/--ลซ/-ล-ท/----/รทลซ/--ลซ/-ล-ท/

--ลซ/-ล-ท/--รท/-ร-ม/---ร/---ท/---ล/---ซ/

---ท/---ล/---ซ/---ม/---ร/---ท/---ล/---ซ/

---ท/---ล/---ซ/---ม/---ร/-ท-ท/---ส.ทลซ/-ท-ท/

ทร--/-ม-ม/---ส.มรท/-ม-ม/มซ--/-ท-ท/---ส.ทลซ/-ท-ท/

ทร--/-ม-ม/---ส.มรท/-ม-ม/มซ--/-ล-ล/----/-ท-ท/

----/-ร-ร/----ส.รมซ/-ซ-ซ/----/-ล-ล/----/-ท-ท/

----/-ร-ร/---ส.รมซ/-ซ-ซ/----/-ท-ท/---ส.ทลซ/-ท-ท/ทร--/

-ม-ม/---ส.มรท/-ม-ม/มซ--/-ท-ท/---ส.ทลซ/-ท-ท/ทร--/

-ม-ม/---ส.มรท/-ม-ม/มซ--/-ล-ล/----/-ท-ท/----/

-ร-ร/----ส.รมซ/-ซ-ซ/----/-ล-ล/----/-ท-ท/----/

-ร-ร/----ส.รมซ/-ซ-ซ/ กวาดตั้งแต่ ม สูง 8 ลูก ลง-ขึ้น ตี ม คู่8

-รมร/-ทรท/-ลทล/-ซ--/-ทรท/-ลทล/-ซลซ/-ม--/

-รมร/-ทรท/-ลทล/-ซ--/-ทรท/-ลทล/-ซลซ/-ม--/

ซทซม/ซรซท/ซลซท/ซรซม/ซทซม/ซรซท/ซลซท/ซรซม/

-รมร/-ทรท/-ลทล/-ซ--/-ทรท/-ลทล/-ซลซ/-ม--/

-รมร/-ทรท/-ลทล/-ซ--/-ทรท/-ลทล/-ซลซ/-ม--/

ซทซม/ซรซท/ซลซท/ซรซม/ซทซม/ซรซท/ซลซท/ซรซม/

มรมท/รลทซ/มรมท/รลทซ/รทรล/ทซลม/ซรซม/----/

ซทซม/ซรซท/ซลซท/ซรซม/ซทซม/ซรซท/ซลซท/ซรซม/

มรมท/รลทซ/มรมท/รลทซ/รทรล/ทซลม/ซรซม/----/

ซทซม/ซรซท/ซลซท/ซรซม/ซทซม/ซรซท/ซลซท/ซรซม/

---ม/---ร/---ด/---ท/---ล/---ซ/---ฟ/---ม

ส.=สะบัด

อยากได่เพลงไส้พระจันทร์ทางระนาดทุ้มครับไม่ทราบว่ามีรึปล่าวคับถ้ามีก็ขอขอบคุณมาก

อยากได้โน้ตเพลงโหมโรงจีนตอกไม้ทางฆ้องวงใหญ่ครับ

อยากได้โน้ตเพลงแขกบรเทศทางทุ้มมากเลยครับ

คู่แปดขยี้

รดรลดชลฟรดรลดชลฟดลดชลฟชรฟดฟร

เล่นไงอะ จีนตอกไม้อะ งง

เล่นแบบขยี้ไงครับคือไหวกว่าปกติ2เท่า

ชั้นเล่นเป็น

อยากได้โหมโรงจีนตอกไม้ที่เขียนเรียงกัน

ดีใจมากค่ะ ที่มีโน้ตจีนตอกไม้ค่ะ กำลังอยากได้อยู่พอดีค่ะ ขอความเมตตาช่วยส่งโน้ตทางขิมให้ด้วยนะค่ะ ขอที่มีเสียง สูง กลางและต่ำ ด้วยนะค่ะ จะนำไปสอนน้องๆ โครงการพีสอน-น้องค่ะ สำหรับเยาวชนไทยในต่างแดนค่ะ กรุณาส่งมาที่อีเมล์ [email protected] ด้วยนะค่ะ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

เพลงนี้ผมเล่นได้  แต่ไม่ได้เล่นนานแล้ว

คิดถึงมาก อยากกลับไปเล่นอีกจัง

เล่นยากจังเลย เพลงโหมโรงอัฐมบาท

อยากได้โตเพลงบุล่งชั้นเดียว ทางระนาดทุ้ม และทางฆ้อง พอจะมีไหมค่ะถ้ามีรบกวนช่วยส่งเมล์ให้หน่อยนะค่ะ หาไม่ได้จริงๆๆส่งมาที่ [email protected] นะค่ะ ขอบคุรมากๆๆเลยค่ะ

ขอโน้ตเพลงแขกสาหร่าย 2 ชั้น เดี่ยวจะเข้ ได้ไหมค่ะ รบกวนช่วยส่งให้หน่อยค่[email protected] [email protected]

อยากได้โน้ตเพลงช่อผกาจังครับ