โหมโรงจีนตอกไม้  Rolling Eyes
(ในโหมโรงเล่นทางใน จะเล่นสูงกว่าทางเพียงออนะครับ Wink )
(คู่แปด) ร............
(ขยี้)
ดรดลดลซลซฟซฟร
....................(รัวขึ้น)
(รัวเป็นทำนอง)
ซลดร มด มร รมดล ทซทล ซลดร มด มร มรดล ทซ ทล
(คาบลูกคาบดอก)
ลซฟ ฟฟ ฟซล ลล ลซฟ ฟฟ ฟซล ลล ซซซ ลลล ดดด รรร
(คู่แปด)
ซลดร มด มร มรดล ทซ ทล ซลดร มด มร มรดล ทซ ทล
ดลซฟ ฟซฟซล ดลซฟ ฟซฟซล ซฟซล ซลดร
..........(รัวลง)..........(รัวลูกเดียว)..........(รัวขึ้น)(กวาดลง - ขึ้น)
(คู่แปด)
ดรด ลดล ซลซ ฟ ลดล ซลซ ฟซฟ ร ดรด ลดล ซลซ ฟ ลดล ซลซ ฟซฟ ร
(มือขวาอยู่ที่ ฟา , มือซ้าย= ล ร ด ล ซ ล ด ร ล ร ด ล ซ ล ด ร)
(คู่แปด ขยี้)
รดรลดซลฟรดรลดซลฟดลดซลฟซรฟดฟร
(มือขวาอยู่ที่ ฟา , มือซ้าย= ล ร ด ล ซ ล ด ร ล ร ด ล ซ ล ด ร)
(ลงจบ)
....ร ...ด ...ล ...ซ ...ฟ ...ม ....ร

 


โหมโรงอัฐมบาท Laughing
(เปิดฟังไปด้วยนะครับไม่ได้เขียนแบ่งห้อง, เหมือนเดิมเพลงนี้เล่นทางในเสียงสูงกว่าเพียงออ อย่าสับสนนะ)
ปี่นำ
ระนาดรับ
-ทลซ(สะบัด) -ล-ซ -ม-ซ -ล-ดํ
พร้อม
---ซ ---ล ---ดํ -มํรํดํ(สะบัด) -ล -ดรม(สะบัด) -ซ-ล -มรด(สะบัด) ลดํ-รํ ---- ลซฟร ซฟรด ฟรดลฺ ฟรดลฺ รดลซฺ ดลซฟฺ
ลูกเสี้ยวมือ
ล ซ ฟ ร ด ร ฟ ซ
รัวพื้น
ลซฟ(สบัด)ซล ดํลดํรฟซ ลซลดรฟ ซฟซลฺดร
ตีเก็บคู่แปด
ฟซลดํ ลรํลดํ ลซฟร ฟซลดํ ลซฟร ดรมฟ ซล
คู่แปด
ดํ ล ซ ฟ ม ร ซฟมรดลฺ.... (รัวขึ้น)
ตีเก็บคู่แปด
ซฺลดร ฟดรฟ ดรฟซ ลฟซล (กวาดขึ้น)
..... ซซซซ ล ดํดํดํดํ รํ ฟํฟํฟํฟํ รํ ดํดํดํดํ ล
ฟํ รํฟํ รํ ดํรํ ดํ ลดํ ล ซล
ฟํฟํฟํฟํ รํ ดํดํดํดํ ล ซซซซ ล ดํดํดํดํ รํ
ลซฟรฟร ฟรดลฺดลฺ ดฟซลซลดลซฺลฺดรดร
ฟรดลฺดลฺ ซฺลฺดรดร ซฺลดรดรฟรดรฟซฟซ
คู่แปด
ล ดํ ฟ ซ ร ฟ ด ร
ตีเก็บคู่แปด
มดรม|ฟรมฟ|ซมฟซ|ลฟซล|ดํรํดํท|ลซฟด|รมฟซ|ดํลซฟ|ดรมฟ|มรมฟ|มรซฟ|มรมฟ|ลซฟม|รมฟซ|ลซฟม|รด-ฟ
ลงวา
มํรํท ลซลท รํ ท ล ซ ฟ ม ร-----------