AAR:โหมโรงจีนตอกไม้ Rolling Eyes

ได้สนทนากับน้องที่เล่นดนตรีไทยแล้วส่งโน๊ตเพลงมาให้..จึงนำมาลงไว้กันลืม

โหมโรงจีนตอกไม้  Rolling Eyes
(ในโหมโรงเล่นทางใน จะเล่นสูงกว่าทางเพียงออนะครับ Wink )
(คู่แปด) ร............
(ขยี้)
ดรดลดลซลซฟซฟร
....................(รัวขึ้น)
(รัวเป็นทำนอง)
ซลดร มด มร รมดล ทซทล ซลดร มด มร มรดล ทซ ทล
(คาบลูกคาบดอก)
ลซฟ ฟฟ ฟซล ลล ลซฟ ฟฟ ฟซล ลล ซซซ ลลล ดดด รรร
(คู่แปด)
ซลดร มด มร มรดล ทซ ทล ซลดร มด มร มรดล ทซ ทล
ดลซฟ ฟซฟซล ดลซฟ ฟซฟซล ซฟซล ซลดร
..........(รัวลง)..........(รัวลูกเดียว)..........(รัวขึ้น)(กวาดลง - ขึ้น)
(คู่แปด)
ดรด ลดล ซลซ ฟ ลดล ซลซ ฟซฟ ร ดรด ลดล ซลซ ฟ ลดล ซลซ ฟซฟ ร
(มือขวาอยู่ที่ ฟา , มือซ้าย= ล ร ด ล ซ ล ด ร ล ร ด ล ซ ล ด ร)
(คู่แปด ขยี้)
รดรลดซลฟรดรลดซลฟดลดซลฟซรฟดฟร
(มือขวาอยู่ที่ ฟา , มือซ้าย= ล ร ด ล ซ ล ด ร ล ร ด ล ซ ล ด ร)
(ลงจบ)
....ร ...ด ...ล ...ซ ...ฟ ...ม ....ร

 


โหมโรงอัฐมบาท Laughing
(เปิดฟังไปด้วยนะครับไม่ได้เขียนแบ่งห้อง, เหมือนเดิมเพลงนี้เล่นทางในเสียงสูงกว่าเพียงออ อย่าสับสนนะ)
ปี่นำ
ระนาดรับ
-ทลซ(สะบัด) -ล-ซ -ม-ซ -ล-ดํ
พร้อม
---ซ ---ล ---ดํ -มํรํดํ(สะบัด) -ล -ดรม(สะบัด) -ซ-ล -มรด(สะบัด) ลดํ-รํ ---- ลซฟร ซฟรด ฟรดลฺ ฟรดลฺ รดลซฺ ดลซฟฺ
ลูกเสี้ยวมือ
ล ซ ฟ ร ด ร ฟ ซ
รัวพื้น
ลซฟ(สบัด)ซล ดํลดํรฟซ ลซลดรฟ ซฟซลฺดร
ตีเก็บคู่แปด
ฟซลดํ ลรํลดํ ลซฟร ฟซลดํ ลซฟร ดรมฟ ซล
คู่แปด
ดํ ล ซ ฟ ม ร ซฟมรดลฺ.... (รัวขึ้น)
ตีเก็บคู่แปด
ซฺลดร ฟดรฟ ดรฟซ ลฟซล (กวาดขึ้น)
..... ซซซซ ล ดํดํดํดํ รํ ฟํฟํฟํฟํ รํ ดํดํดํดํ ล
ฟํ รํฟํ รํ ดํรํ ดํ ลดํ ล ซล
ฟํฟํฟํฟํ รํ ดํดํดํดํ ล ซซซซ ล ดํดํดํดํ รํ
ลซฟรฟร ฟรดลฺดลฺ ดฟซลซลดลซฺลฺดรดร
ฟรดลฺดลฺ ซฺลฺดรดร ซฺลดรดรฟรดรฟซฟซ
คู่แปด
ล ดํ ฟ ซ ร ฟ ด ร
ตีเก็บคู่แปด
มดรม|ฟรมฟ|ซมฟซ|ลฟซล|ดํรํดํท|ลซฟด|รมฟซ|ดํลซฟ|ดรมฟ|มรมฟ|มรซฟ|มรมฟ|ลซฟม|รมฟซ|ลซฟม|รด-ฟ
ลงวา
มํรํท ลซลท รํ ท ล ซ ฟ ม ร-----------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลกับดนตรีไทยความเห็น (24)

ขี้เมา
IP: xxx.151.141.195
เขียนเมื่อ 
การเขียนโน้ตใช้ได้ครับ แต่ควรระวังเรื่องของห้องเพลงและคำต่างๆที่อยู่ในเว็บ

เพลงโหมโรงช่อผกาก็เพราะนะครับพอจะมีโน้ต  ไหมครับ

แพรว
IP: xxx.8.118.77
เขียนเมื่อ 
นี่..ไม่ลองเป็นครูฝึกสอนไปเลยล่ะคะ
  • ไม่ไหวครับคุณแพรว
  • ไม่ทราบว่า แพรวเป็นคนที่ไหนครับและทำงานเกี่ยวกับอะไร
IP: xxx.113.70.10
เขียนเมื่อ 

พอจะมีโน๊ตโหมโรงช่อผกาบ้างไหมค่ะ  ฟังแล้วเพราะดี

  • ไม่มีเลยครับ
  • ถ้ามีนำมาลงให้ผมด้วยนะ
คนดนตรี
IP: xxx.47.167.121
เขียนเมื่อ 
อยากได้โน๊ตจีนตอกไม้ทางทุ้ม
ระนาดเพลิงสุริยันต์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

โอ้ เพิ่งจะรุว่าโน้ตที่ผมเขียนไว้ จะเผยแพร่มาถึงนี่แระ 55+

คนจะเข้
IP: xxx.149.24.161
เขียนเมื่อ 

โหมโรงอัฐมบาท โรงเรียนเราเล่นแบบนี้นะ

3ชั้น

--ส.ซลท/-ร-ม/-ฟ-ม/-ร-ล/--ส.ดทล/-ท-ล/-ฟ-ล/-ท-ร/

---ล/---ท/---ร/ส.ฟมร-ท/ส.รมฟ/-ล-ท/--ส.ฟมร/ทร-ม/

----/ทลซม/ลซมร/ซมรท/ซมรท/มรทล/รทลซ/----/

---ท/---ล/---ซ/---ม/---ร/---ม/---ซ/---ล/

---ซ/-ล-ท/---ม/-ซ-ล/---ร/-ม-ซ/---ท/-ร-ม/

----/ซลทร/ทมทร/ทลซม/ซลทร/ทรซม/ฟมรม/ฟซลท/

---ร/---ท/---ล/---ซ/---ฟ/---ม/--ลซ/ฟมรท/

----/----/ลทรม/ซรมซ/รมซล/ทซลท/---ท/----/

2ชั้น

*--ส.ซลท/-ร-ม/-ฟ-ม/-ร-ล/--ส.ดทล/-ท-ล/ทลฟล/-ท-ร/

ลทลล/ทรทท/รมรร/ทรทท/ลทลล/ทรทท/รมรร/ลทรม/

รทลซ/ทลซม/ลซมร/ซมรท/รมฟซ/ฟซลท/ซลทล/รทลซ/

ลทรม/รมซล/ทลรล/ทลซม/ซรมร/ซมรม/ลซมซ/รมซล/

ทซลท/ดมรด/ซลทด/รดทล/รมรท/มรทล/รทลซ/ทลซม/

ลทลล/ทรทท/รมรร/ลทรม/รทลซ/ทลซม/ลซมร/ซมรท/

รมฟซ/ฟซลท/ซลทล/รทลซ/ฟรมฟ/ซมฟซ/ลฟซล/ทซลท/

รทลท/ลซลซ/ทลซล/ซมซม/ลซมซ/มรมร/ซมรม/รทรท/

ลลลล/-ท-ท/รรรร/-ม-ม/ซซซซ/-ม-ม/รรรร/-ท-ท/

---ซ/--มซ/---ม/--รม/---ร/--ทร/---ท/--ลท/

ซซซซ/-ม-ม/รรรร/-ท-ท/ลลลล/-ท-ท/รรรร/-ม-ม/

--ทล/ซมซม/--ซม/รทรท/--รซ/ลทลท/--ลท/รมรม/

--ซม/รทรท/--ลท/รมรม/--ลท/รมรม/--รม/ซลซล/

ทททท/-ร-ร/ซซซซ/-ล-ล/มมมม/-ซ-ซ/รรรร/-ม-ม

ฟรมฟ/ซมฟซ/ลฟซล/ทซลท/รทลซ/รซลท/รมรท/รทลซ**

รมฟซ/ฟมฟซ/ฟมลซ/ฟมฟซ/ลทรม/รมซล/ทลซม/ซทลซ

ซ้ำตั้งแต่ * ถึง **

ส.=สะบัด

uางฟ้าสาslaว
IP: xxx.149.25.241
เขียนเมื่อ 

ถึงคุณคนดนตรี คห.8

เพลงโหมโรงจีนดอกไม้ ทางทุ้ม

----/ลทรม/--ฟร/-ฟ-ม/----/ฟมรท/--รล/-ร-ท/

----/ลทรม/--ฟร/-ฟ-ม/----/ฟมรท/--รล/-ร-ท/

----/รทลซ/--ลซ/-ล-ท/----/รทลซ/--ลซ/-ล-ท/

--ลซ/-ล-ท/--รท/-ร-ม/---ร/---ท/---ล/---ซ/

---ท/---ล/---ซ/---ม/---ร/---ท/---ล/---ซ/

---ท/---ล/---ซ/---ม/---ร/-ท-ท/---ส.ทลซ/-ท-ท/

ทร--/-ม-ม/---ส.มรท/-ม-ม/มซ--/-ท-ท/---ส.ทลซ/-ท-ท/

ทร--/-ม-ม/---ส.มรท/-ม-ม/มซ--/-ล-ล/----/-ท-ท/

----/-ร-ร/----ส.รมซ/-ซ-ซ/----/-ล-ล/----/-ท-ท/

----/-ร-ร/---ส.รมซ/-ซ-ซ/----/-ท-ท/---ส.ทลซ/-ท-ท/ทร--/

-ม-ม/---ส.มรท/-ม-ม/มซ--/-ท-ท/---ส.ทลซ/-ท-ท/ทร--/

-ม-ม/---ส.มรท/-ม-ม/มซ--/-ล-ล/----/-ท-ท/----/

-ร-ร/----ส.รมซ/-ซ-ซ/----/-ล-ล/----/-ท-ท/----/

-ร-ร/----ส.รมซ/-ซ-ซ/ กวาดตั้งแต่ ม สูง 8 ลูก ลง-ขึ้น ตี ม คู่8

-รมร/-ทรท/-ลทล/-ซ--/-ทรท/-ลทล/-ซลซ/-ม--/

-รมร/-ทรท/-ลทล/-ซ--/-ทรท/-ลทล/-ซลซ/-ม--/

ซทซม/ซรซท/ซลซท/ซรซม/ซทซม/ซรซท/ซลซท/ซรซม/

-รมร/-ทรท/-ลทล/-ซ--/-ทรท/-ลทล/-ซลซ/-ม--/

-รมร/-ทรท/-ลทล/-ซ--/-ทรท/-ลทล/-ซลซ/-ม--/

ซทซม/ซรซท/ซลซท/ซรซม/ซทซม/ซรซท/ซลซท/ซรซม/

มรมท/รลทซ/มรมท/รลทซ/รทรล/ทซลม/ซรซม/----/

ซทซม/ซรซท/ซลซท/ซรซม/ซทซม/ซรซท/ซลซท/ซรซม/

มรมท/รลทซ/มรมท/รลทซ/รทรล/ทซลม/ซรซม/----/

ซทซม/ซรซท/ซลซท/ซรซม/ซทซม/ซรซท/ซลซท/ซรซม/

---ม/---ร/---ด/---ท/---ล/---ซ/---ฟ/---ม

ส.=สะบัด

กานต์ โรงเรียนขามแก่นนคร
IP: xxx.26.144.69
เขียนเมื่อ 

อยากได่เพลงไส้พระจันทร์ทางระนาดทุ้มครับไม่ทราบว่ามีรึปล่าวคับถ้ามีก็ขอขอบคุณมาก

กานต์ คนดนตรีไทยโรงเรียนขามแก่นนคร
IP: xxx.26.144.69
เขียนเมื่อ 

อยากได้โน้ตเพลงโหมโรงจีนตอกไม้ทางฆ้องวงใหญ่ครับ

กานต์คนดนตรีไทยขามแก่นนคร
IP: xxx.26.149.254
เขียนเมื่อ 

อยากได้โน้ตเพลงแขกบรเทศทางทุ้มมากเลยครับ

จตุรงค์
IP: xxx.172.248.2
เขียนเมื่อ 

คู่แปดขยี้

รดรลดชลฟรดรลดชลฟดลดชลฟชรฟดฟร

เล่นไงอะ จีนตอกไม้อะ งง

กานต์ระนาดไหว
IP: xxx.26.157.145
เขียนเมื่อ 

เล่นแบบขยี้ไงครับคือไหวกว่าปกติ2เท่า

กายผีสองๆรา
IP: xxx.142.227.54
เขียนเมื่อ 

ชั้นเล่นเป็น

ไอซ์
IP: xxx.123.232.188
เขียนเมื่อ 

อยากได้โหมโรงจีนตอกไม้ที่เขียนเรียงกัน

อาลีน่า
IP: xxx.193.128.29
เขียนเมื่อ 

ดีใจมากค่ะ ที่มีโน้ตจีนตอกไม้ค่ะ กำลังอยากได้อยู่พอดีค่ะ ขอความเมตตาช่วยส่งโน้ตทางขิมให้ด้วยนะค่ะ ขอที่มีเสียง สูง กลางและต่ำ ด้วยนะค่ะ จะนำไปสอนน้องๆ โครงการพีสอน-น้องค่ะ สำหรับเยาวชนไทยในต่างแดนค่ะ กรุณาส่งมาที่อีเมล์ [email protected] ด้วยนะค่ะ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

IP: xxx.206.64.165
เขียนเมื่อ 

เพลงนี้ผมเล่นได้  แต่ไม่ได้เล่นนานแล้ว

คิดถึงมาก อยากกลับไปเล่นอีกจัง

บิ๊ก
IP: xxx.183.243.147
เขียนเมื่อ 

เล่นยากจังเลย เพลงโหมโรงอัฐมบาท

ณัฐริญา
IP: xxx.49.233.8
เขียนเมื่อ 

อยากได้โตเพลงบุล่งชั้นเดียว ทางระนาดทุ้ม และทางฆ้อง พอจะมีไหมค่ะถ้ามีรบกวนช่วยส่งเมล์ให้หน่อยนะค่ะ หาไม่ได้จริงๆๆส่งมาที่ [email protected] นะค่ะ ขอบคุรมากๆๆเลยค่ะ

ณัฐริญา
IP: xxx.49.233.8
เขียนเมื่อ 

ขอโน้ตเพลงแขกสาหร่าย 2 ชั้น เดี่ยวจะเข้ ได้ไหมค่ะ รบกวนช่วยส่งให้หน่อยค่ะ[email protected] ขอขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ

ประกาศิต ปิ่นม่วง
IP: xxx.172.228.191
เขียนเมื่อ 

อยากได้โน้ตเพลงช่อผกาจังครับ