บางคนอาจจะมอง KM ว่าเป็น "กระบวนการ" สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บางคนมอง KM ว่าเป็น "หลักการ" สำหรับใช้บริหารงาน มีคนถามผมเสมอว่า "ถ้าไม่ทำ KM ในระดับองค์กร (เพราะยังไม่พร้อม) แต่จะนำมาใช้เฉพาะกับกลุ่มที่สนใจก่อนจะได้ไหม?" ซึ่งผมก็มักจะตอบไปทันทีว่า "ได้"  โดยมี "ข้อแม้" เพียงอย่างเดียวก็คือ "เรื่องที่จะ Share & Learn นี้ จะต้องเชื่อมโยงไปสู่ Shared Vision ให้ได้  ไม่ใช่สักแต่ Share กันเรื่อยไปอย่างไร้ทิศทาง"
   
        การมอง KM อาจจะมองในเชิงองค์กร หรือมองในเชิง "เครือข่าย" ก็ได้  แต่ต้องเป็นเครือข่ายของผู้ที่สนใจ มีเป้าหมาย หรือมีปัญหาเรื่องทำนองเดียวกัน ....หลายท่านที่คุ้นเคยการทำงานในลักษณะที่เป็นโครงการ มักจะถามผมว่า "จะทำ KM เป็นโครงการได้ไหม?" ซึ่งผมก็มักจะตอบไปว่า "ย่อมได้"

        ผมเรียก KM แบบนี้ว่าเป็น KM แบบ "จัดตั้ง" ซึ่งก็ไม่ผิดอะไร เพียงแต่ว่าเมื่อโครงการนั้นสิ้นสุดลง กลุ่มหรือเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการทำ KM นี้จะต้องไม่หยุดตามโครงการ ...จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป เรียกได้ว่า "โครงการจบ" แต่ "KM ไม่จบ"  ทั้งนี้เนื่องจากมีใจที่ผูกพัน เป็นใจที่มีพลังสร้างสรรค์ พลังที่ทำให้เครือข่ายนี้หมุนต่อไปได้ ไม่ว่าจะมี "โครงการ" หรือไม่ก็ตาม  ผมเรียกว่า KM แบบนี้ว่า เป็น KM แบบ "ใจสั่งมา" ครับ