HA + เครือข่ายการเรียนรู้ + KM

ความกลมกลืนที่แยกกันไม่ออก

      หลังจากที่เราได้เริ่มสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับจังหวัดมา ระยะหนึ่ง โดยใช้ KM เป็นเครื่องมือในการช่วยในการพัฒนาคุณภาพ HA HPHของแต่ละจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการพัฒนาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ใช้กระบวนการ KM มาสนับสนุนให้ได้ผลลัพธ์ที่โรงพยาบาลในแต่ละจังหวัดที่ได้รับงบประมาณจากพรพ.มีการพัฒนาคุณภาพในลำดับขั้นที่สูงขึ้น พรพ.คาดหวังในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ไว้ดังนี้ แต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม KM จะเป็นอย่างไร ประเด็นปัญหาที่จังหวัดช่วยกันค้นหาและร่วมกันพัฒนาให้สำเร็จตามเป้าหมายก็ขอให้เป็นประเด็นปัญหาจริงๆ จะได้ช่วยลดภาระงาน ไม่ทำงานซ้ำซ้อน ได้แนวทางที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

จังหวัดที่ได้ทำกิจกรรมไปแล้ว ช่วยเล่าเรื่องราวมาให้กันฟังบ้างนะคะ เป็นการเรียนรู้สำหรับจังหวัดอื่นๆ ด้วยค่ะ การที่เรามีคุณกิจ คุณอำนวยที่มีประสิทธิภาพแล้ว ช่วยให้การพัฒนาคุณภาพ HA HPH ของเราเป็นอย่างไรบ้าง หรือประเด็นที่เราแลกเปลี่ยนกันนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง พอลล่าอยากทราบค่ะ  ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน paula-networkความเห็น (0)