ก่อนอื่นขอบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกชุมชนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้  พยายามสมัครอยู่ตั้งหลายครั้ง 

       เมื่อวานกลุ่มของเราได้นำเสนอโครงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ซึ่งกลุ่มตกลงกันทำเรื่อ  "รักใสใส..ถ้าเข้าใจเรื่องเพศ"  หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  กลุ่มของเราได้ศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  สาขาวิชาพลศึกษา  รายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาการเคลื่อนไหว  เรื่องระบบสืบพันธ์ 

       สมาชิกในกลุ่มนอกจากตัวเราเองแล้วก็มีพี่แอ๋ว  กมลรัตน์ , แอ๋ว  ฐิติชญา  และเอ๋ ตรีชฎา

       วันนี้จบก่อนนะแล้วจะเล่าให้ฟังใหม่  เรียนแล้ว