ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับสมัครทุนวิจัย และทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 ดังนี้

1) ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี 2549 จำนวน 75 ทุน หมดเขต 30 มิถุนายน 2549

2) ทุน สกว บ. ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2549 จำนวน 8 ทุน หมดเขต 31 พฤษภาคม 2549