ปัจจุบันความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมีองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เช่นทางด้านโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการจำเป็นที่จะต้องรู้ศัพท์อธิบายได้ สามารถจะสื่อภาษาทางด้านการผลิตรายการได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจอย่างเช่น คำว่า DVB มาจากคำว่าอะไร หมายความว่าอย่างไร สนใจที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ เข้าได้ที่.. http://gotoknow.org/KPart