วันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ นิทรรศการของเครือข่ายได้รับความสนใจจากผู้เข้าประชุมอย่างมาก เอกสารที่เตรียมไปแจกหมดลงอย่างรวดเร็วจนต้องเอาแอบไว้สำหรับวันหลังๆ บ้าง ผู้คนสนใจกิจกรรมของเครือข่าย โดยเฉพาะ "ตลาดนัดความรู้" และ "เพื่อนช่วยเพื่อน" หลายคนถามว่าจะจัดตลาดนัดความรู้อีกเมื่อใด มีการประชาสัมพันธ์อย่างไรบ้าง ดิฉันจึงให้เขียนชื่อและที่อยู่สำหรับติดต่อกลับทิ้งไว้ เมื่อจบงานพบว่ามีผู้ลงชื่อไว้ ๓๐ รายจาก ๒๘ รพ.ในจำนวนนี้อาจมีบางคนที่ลงชื่อไว้ด้วยความเข้าใจผิดว่าหยิบหนังสือคู่มือการดูแลเท้าแล้วต้องลงชื่อปนอยู่ด้วย

ผู้คนสนใจทดลองใช้เครื่อง Podoscope ของ รพร.ธาตุพนมกันอย่างคึกคัก แถมให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงให้สะดวกต่อการใช้ยิ่งขึ้น รายละเอียดส่วนนี้ขอให้ติดตามจากบันทึกของ ภก.เอนก ทนงหาญ ในบล็อกของทีมธาตุพนม ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เรานำเครื่อง i Step จาก รพ.เทพธารินทร์มาแสดงให้เห็นเทคโนโลยีที่ใช้ในเรื่องเดียวกัน แต่ให้รายละเอียดที่มากขึ้น ผู้คนก็สนใจทดลองใช้และซักถามกันมากเช่นกัน

ผู้ดูแล (เฝ้า) นิทรรศการของเครือข่ายครั้งนี้นอกจากดิฉันและคุณสุภาพรรณ ตันติภาสวิศิน แล้ว ยังได้กำลังแข็งขันจากทีม รพร.ธาตุพนม คือ ภก.เอนก ทนงหาญ คุณพเยาว์ ปิยะไพร คุณมณีวัชราภรณ์ ตังควานิช เราช่วยกันตอบคำถาม อธิบาย ชี้แจง ฯลฯ แต่เราก็ไม่ลืมที่จะผลัดกันไป "เรียน" จากห้องประชุมและนิทรรศการต่างๆ ด้วย ดิฉันประทับใจที่พวกเราทำงานแบบทีมเดียวกันจริงๆ

การประชุมครั้งนี้ มี รพ.และหน่วยงานต่างๆ มาแสดงนิทรรศการกันจำนวนมาก ดิฉันสำรวจดูพบว่ามีนิทรรศการที่แสดงผลงานด้านการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอยู่เกือบ ๒๐ รพ. เครือข่ายคงจะต้องมีการติดต่อขอผูกมิตรและสร้างความสัมพันธ์กันต่อไป

เราได้เจอ "เพื่อน" จากตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ ๒ โดยเฉพาะทีมจาก รพ.กะพ้อ คือคุณหมอเดชา แซ่หลี ผู้อำนวยการ ภก.นิอายุบ นิเงาะ ทุกคนปลอดภัยดี คุณหมอเดชาอยากให้ทีมงานเครือข่ายไปจัด workshop KM ให้กับทีมต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี ดิฉันแจ้งให้คุณธวัช หมัดเต๊ะ รู้แล้ว ได้เจอคุณหมอธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ จาก รพ.สุไหงโกลก ก็สนใจเรื่องนี้เช่นกัน ดิฉันจึงบอกไปว่าถ้าไปจัด workshop ที่ปัตตานีเมื่อใด จะเชิญคุณนุชเนตร ชูโชติและคุณปราณี จุลกศิลป์ ทีมงานของ รพ.สุไหงโกลกที่เคยผ่านตลาดนัดความรู้ของเราแล้ว ไปช่วยทำงาน เพื่อจะได้นำวิธีการนี้ไปใช้ต่อที่ รพ.สุไหงโกลก 

การบรรยายเรื่อง "Peer Assist in DM Network" ในช่วงบ่ายวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ ได้รับความสนใจพอสมควร จำนวนคนฟังน้อยกว่าช่วงเช้าที่เป็นการบรรยายของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และอาจารย์ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด มาก มีวิทยากร ๔ คนคือดิฉัน ภก.เอนก ทนงหาญ นพ.นิพัธ กิตติมานนท์ และคุณชนิกา สุระสิงห์ชัยเดช บรรยากาศครั้งนี้ค่อนข้างเป็นทางการต่างจากที่เราเคยเสวนาเรื่องนี้กันอย่างสบายๆ ในตลาดนัดความรู้ครั้งที่ ๒ ดิฉันคิดว่าพวกเราค่อนข้างตื่นเต้น "ลูกเล่น" ต่างๆ จึงพากันตกหล่นหายไปหมด จริงๆ เรามี VDO ที่บันทึกไว้ขณะที่มีกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน แต่ไม่ได้เอามาใช้ เมื่อเห็นวิธีการนำเสนอของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช จึงค่อยคิดได้

ดิฉันคิดว่าในการประชุมครั้งนี้ เครือข่ายของเราได้เปิดตัวให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น ถ้างานของเครือข่ายเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ เราคงจะมีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกปี

AAR ของดิฉัน

   ๑.ความคาดหวัง  ไปแสดงนิทรรศการของเครือข่ายและนำเสนอเรื่อง Peer Assist
   ๒.สิ่งที่ได้เกินคาด  ผู้เข้าประชุมสนใจนิทรรศการของเครือข่ายมากเกินคาด 
  ประทับใจการทำงานร่วมกับทีม รพร.ธาตุพนม
   ๓.สิ่งที่ได้น้อยหรือยังไม่ได้  ต้องการแสดง VDO กิจกรรมของเครือข่ายรวมทั้งบล็อก
  แต่ไม่สามารถแสดงได้ เพราะไม่มีที่ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์  
  เนื่องจากโต๊ะในนิทรรศการมีขนาดเล็กมาก 
   ๔.สิ่งที่ควรปรับปรุง  ปรับปรุงเทคนิคการนำเสนอในห้องประชุมของตนเอง 
   ๕.สิ่งที่จะกลับไปทำต่อ  เตรียมการจัดทำโปสเตอร์ update งานของเครือข่าย 
  หาทางเชื่อมโยงกับ รพ.ต่างๆ ที่มีผลงานด้าน DM 

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙

 

 ไปชวนอาจารย์วิจารณ์มาเยี่ยม

 

 ผู้เข้าประชุมสนใจนิทรรศการเครือข่ายของเรา

 

 บนเวทีนี้มีแต่เพื่อน