เล่าเรื่อง "การทำงานเป็นทีมสูตร ABCDE" ตอนที่ 1 สร้าง A: Attitude

การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม เป็นเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างหัวหน้าทีมกับสมาชิก และระหว่างสมาชิกของทีมด้วยกันเอง

เล่าเรื่อง "การทำงานเป็นทีมสูตร ABCDE"

ตอนที่ 1 สร้าง  A: Attitude 

            
   การสร้างทีมงาน และการทำงานเป็นทีม เป็นเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างหัวหน้าทีมกับสมาชิก และระหว่างสมาชิกของทีมด้วยกันเอง  แม้ว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์จะมีความ    ต้องการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งการรวมกันดังกล่าว เป็นการรวมกันโดยธรรมชาติตามความต้องการของมนุษย์และสถานการณ์ภายนอกที่กดดันทำให้ มีความจำเป็นต้องอยู่ร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการจัดสรรหน้าที่กันเองด้วยความ สมัครใจ 

   ส่วนการสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีมภายใต้ระบบของทางราชการ เป็นเรื่อง "การจัดสรรบุคคลที่มาจากที่ต่าง ๆ" ฉะนั้น จึงมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน  โดยเฉพาะในด้านของทัศนคติที่มีความแตกต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีความแตกต่างกัน มีความต้องการและมุ่งหวังผลประโยชน์จากทีมที่แตกต่างกัน และที่สำคัญก็คือ "มีความแตกต่างกันในด้านของการยอมรับหรือเต็มใจที่จะมาอยู่ในทีมนั้น ๆ" ฉะนั้น การอยู่ร่วมกันโดยธรรมชาติจะมีการพัฒนาและการจัดสรรหน้าที่ที่มีการร่วมมือกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามสภาพของความจำเป็น และตามสภาพของ ความกดดันภายนอก 

   ส่วนการสร้างทีมและการทำงานเป็นทีมภายใต้ระบบราชการ  จึงเป็นการพัฒนาที่จะต้องมี  ขบวนการพัฒนาและมีเงื่อนไขจากปัจจัยทั้งภายในทีมงาน และปัจจัยกระทบจากภายนอกทีม      ที่จะเป็นปัจจัยก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมได้ ซึ่งขบวนการและปัจจัยดังกล่าวอาจจะสรุปได้ดังนี้

     A: Attitude  เป็นขั้นตอนแรกที่หัวหน้าทีมจะต้องสร้างให้ได้เพื่อที่จะก่อให้เกิดในขั้นตอน    ต่อไป ซึ่งมีส่วนที่สำคัญดังนี้

       หัวหน้าทีม จะต้องมีทัศนคติที่ต้องการจะสร้างทีมงาน และการทำงานเป็นทีมที่ดีให้ได้   ตลอดจนหัวหน้าทีมจะต้องถ่ายทอดทัศนคติของตนเองไปสู่สมาชิก  เพื่อให้สมาชิกมี
ทัศนคติที่ดีและพึงประสงค์ที่จะร่วมกันสร้างทีมงานและมีการทำงานเป็นทีม  ซึ่งในขั้นตอนนี้
หัวหน้าทีมจะต้องแสดง "พลังความตั้งใจ  ความรู้ความสามารถ  ความพร้อมของการเป็นหัวหน้าทีม  การระลึกถึงคุณค่าของทีม" ที่จะเป็นประโยชน์ต่อภารกิจของหน่วยงานให้ได้

  นอกจากนี้เนื้อหาสาระที่มาจากประสบการณ์จริง "การสร้าง BCDE"  จะป็นอย่างไรนั้น ดิฉันจะนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นตอนต่อไปนะค่ะ.

                                            ไพรัช  หวังดี ..... ข้อมูล

                                       ศิริวรรณ  หวังดี ..... เรียบเรียง

                                              21 มีนาคม 2549


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติ

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร#เรียนรู้และพัฒนา#พัฒนาคน

หมายเลขบันทึก: 20057, เขียน: 21 Mar 2006 @ 12:28 (), แก้ไข: 31 May 2012 @ 13:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ไพโรจนฺ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.144.143.6
เขียนเมื่อ 
แวะมาเยี่ยมก่อน
แมลงมันจูเนียร์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ขอชื่นชมคุณจือมากค่ะ  บล็อคของคุณจือให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้ได้ดีค่ะ  ตอนนี้ทางองค์กรใหญ่ของแมลงมันกำลังตื่นตัวเรื่องนี้ โดยริเริ่มให้องค์กรย่อยคือองค์กรของแมลงมันเอง รับทำเรื่องนี้การจัดการความรู้เรื่องโรคติดต่อนำโดยแมลง  มีการประชุมโดยหน่วยงานใหญ่ประมาณ 2 ครั้งในภาพรวมจากนั้นมาบอกความหมายและข้อดีของ KM  บอกแนวทางให้นำความรู้จากประสบการณ์มาตกผลึกเป็นหนังสือ คู่มือ ตำรา และหลักสูตรการอบรม อีก 1 ครั้ง จากนั้นภูเขาทั้งลูกก็มาอยู่บนอกของเรา  โดยเขาจะมาเก็บเกี่ยวผลงานเป็นระยะๆ   ยังไงขอสมัครเป็นสมาชิกคุณจือด้วยค่ะ  จะพยายามเข้ามาอ่านแนวทางดีดี จากคุณจือเรื่อยๆ ค่ะ 

ถึง คุณแมลงมันจูเนียร์

  ด้วยความยินดีค่ะ