เล่าเรื่อง "การทำงานเป็นทีมสูตร ABCDE" ตอนที่ 1 สร้าง A: Attitude

  ติดต่อ

  การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม เป็นเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างหัวหน้าทีมกับสมาชิก และระหว่างสมาชิกของทีมด้วยกันเอง   

เล่าเรื่อง "การทำงานเป็นทีมสูตร ABCDE"

ตอนที่ 1 สร้าง  A: Attitude 

            
   การสร้างทีมงาน และการทำงานเป็นทีม เป็นเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างหัวหน้าทีมกับสมาชิก และระหว่างสมาชิกของทีมด้วยกันเอง  แม้ว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์จะมีความ    ต้องการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งการรวมกันดังกล่าว เป็นการรวมกันโดยธรรมชาติตามความต้องการของมนุษย์และสถานการณ์ภายนอกที่กดดันทำให้ มีความจำเป็นต้องอยู่ร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการจัดสรรหน้าที่กันเองด้วยความ สมัครใจ 

   ส่วนการสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีมภายใต้ระบบของทางราชการ เป็นเรื่อง "การจัดสรรบุคคลที่มาจากที่ต่าง ๆ" ฉะนั้น จึงมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน  โดยเฉพาะในด้านของทัศนคติที่มีความแตกต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีความแตกต่างกัน มีความต้องการและมุ่งหวังผลประโยชน์จากทีมที่แตกต่างกัน และที่สำคัญก็คือ "มีความแตกต่างกันในด้านของการยอมรับหรือเต็มใจที่จะมาอยู่ในทีมนั้น ๆ" ฉะนั้น การอยู่ร่วมกันโดยธรรมชาติจะมีการพัฒนาและการจัดสรรหน้าที่ที่มีการร่วมมือกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามสภาพของความจำเป็น และตามสภาพของ ความกดดันภายนอก 

   ส่วนการสร้างทีมและการทำงานเป็นทีมภายใต้ระบบราชการ  จึงเป็นการพัฒนาที่จะต้องมี  ขบวนการพัฒนาและมีเงื่อนไขจากปัจจัยทั้งภายในทีมงาน และปัจจัยกระทบจากภายนอกทีม      ที่จะเป็นปัจจัยก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมได้ ซึ่งขบวนการและปัจจัยดังกล่าวอาจจะสรุปได้ดังนี้

     A: Attitude  เป็นขั้นตอนแรกที่หัวหน้าทีมจะต้องสร้างให้ได้เพื่อที่จะก่อให้เกิดในขั้นตอน    ต่อไป ซึ่งมีส่วนที่สำคัญดังนี้

       หัวหน้าทีม จะต้องมีทัศนคติที่ต้องการจะสร้างทีมงาน และการทำงานเป็นทีมที่ดีให้ได้   ตลอดจนหัวหน้าทีมจะต้องถ่ายทอดทัศนคติของตนเองไปสู่สมาชิก  เพื่อให้สมาชิกมี
ทัศนคติที่ดีและพึงประสงค์ที่จะร่วมกันสร้างทีมงานและมีการทำงานเป็นทีม  ซึ่งในขั้นตอนนี้
หัวหน้าทีมจะต้องแสดง "พลังความตั้งใจ  ความรู้ความสามารถ  ความพร้อมของการเป็นหัวหน้าทีม  การระลึกถึงคุณค่าของทีม" ที่จะเป็นประโยชน์ต่อภารกิจของหน่วยงานให้ได้

  นอกจากนี้เนื้อหาสาระที่มาจากประสบการณ์จริง "การสร้าง BCDE"  จะป็นอย่างไรนั้น ดิฉันจะนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นตอนต่อไปนะค่ะ.

                                            ไพรัช  หวังดี ..... ข้อมูล

                                       ศิริวรรณ  หวังดี ..... เรียบเรียง

                                              21 มีนาคม 2549


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 20057, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การเรียนรู้#การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร#เรียนรู้และพัฒนา#พัฒนาคน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (3)

ไพโรจนฺ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.144.143.6
เขียนเมื่อ 
แวะมาเยี่ยมก่อน
แมลงมันจูเนียร์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ขอชื่นชมคุณจือมากค่ะ  บล็อคของคุณจือให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้ได้ดีค่ะ  ตอนนี้ทางองค์กรใหญ่ของแมลงมันกำลังตื่นตัวเรื่องนี้ โดยริเริ่มให้องค์กรย่อยคือองค์กรของแมลงมันเอง รับทำเรื่องนี้การจัดการความรู้เรื่องโรคติดต่อนำโดยแมลง  มีการประชุมโดยหน่วยงานใหญ่ประมาณ 2 ครั้งในภาพรวมจากนั้นมาบอกความหมายและข้อดีของ KM  บอกแนวทางให้นำความรู้จากประสบการณ์มาตกผลึกเป็นหนังสือ คู่มือ ตำรา และหลักสูตรการอบรม อีก 1 ครั้ง จากนั้นภูเขาทั้งลูกก็มาอยู่บนอกของเรา  โดยเขาจะมาเก็บเกี่ยวผลงานเป็นระยะๆ   ยังไงขอสมัครเป็นสมาชิกคุณจือด้วยค่ะ  จะพยายามเข้ามาอ่านแนวทางดีดี จากคุณจือเรื่อยๆ ค่ะ 

ถึง คุณแมลงมันจูเนียร์

  ด้วยความยินดีค่ะ