ตอนนี้ได้ติดตั้งโปรแกรม OpenOffice 2.0 ให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ผธผ.
2. เลขานุการ ผธผ.
3. ธุรการ ผธผ.
4. เลขานุการ ชผห.
5. ธุรการ ชผห.
6. จจฟ.
7. เลขานุการ จจฟ.
8. ช.จจฟ.
9. เลขานุการ ช.จจฟ.