หลายคนอาจได้ยินคำว่า รัฏฐาธิปัตย์ จากรายการทีวีหลังจากมีการรัฐประหาร 19 กันยา 49 อยู่บ่อยๆ นะคะ แต่ตรีก็ได้ยินหลายๆ คนยังสงสัยอยู่ว่า รัฏฐาธิปัตย์ คืออะไร จึงขออธิบายพอสังเขปนะคะ

ในกรณีที่มีการยึดอำนาจการปกครอง สำเร็จคณะรัฐประหารจะมีฐานะเป็นรัฏฐาธิปัตย์ ซึ่งแปลว่าผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในแผ่นดิน ดังนั้นคณะรัฐประหารจึงเป็นผู้กุมอำนาจอธิปไตยของประเทศเอาไว้

เราได้เรียนกันมาในวิชาสังคมศึกษาว่า อำนาจอธิปไตยมี 3 อย่างคือ

1. นิติบัญญัติ= อำนาจในการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับประชาชนทุกคนในประเทศได้

2. บริหาร = อำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน การโยกย้าย แต่งตั้งข้าราชการ

3. ตุลาการ = อำนาจในการตัดสินคดี ข้อพิพาทต่างๆ

คณะรัฐประหารสามารถออกประกาศกฎหมาย(นิติบัญญัติ) เพื่อใช้บังคับกับประชาชนได้ เช่น

-ประะกาศ คปค ฉบับที่ 3 ยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2540

- ประกาศ คปค ฉบับที่ 30 ตั้ง คตส

- ประกาศ คปค ฉบับที่ 21 ห้ามการดักฟังโทรศัพท์ และกำหนดโทษของผู้ฝ่าฝืน

- ประกาศ คปค ฉบับที่ 25 ให้ผู้ต้องหาคดีอาญาต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ

คณะรัฐประหารสามารถออกคำสั่งหรือประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศได้ เช่น

- ประกาศ คปค ฉบับที่ 1 ประกาศใช้กฎอัยการศึก

- ประกาศ คปค ฉบับที่ 2 ห้ามการเคลื่อนย้ายกำลังทหาร ตำรวจ

- คำสั่ง คปค ฉบับที่ 1 ให้ข้าราชการมารายงานตัว

- คำสั่ง คปค ฉบับที่ 2 ให้วันที่20 กย 49 เป็นวันหยุดราชการ

- คำสั่ง คปค ฉบับที่ 9 ให้นายเนวิน ชิดชอบ มารายงานตัวต่อคณะ คปค

สำหรับอำนาจตุลาการ เท่าที่ตรีทราบ ยังไม่เห็นมีการใช้อำนาจนี้ค่ะ ใครทราบข้อมูลเพิ่มเติมด้านนี้ช่วยโพสต์บอกด้วยจะขอบพระคุณมากค่ะ

หลายคนอาจสงสัยว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้ว คณะรัฐประหารสามารถปกครองประเทศตลอดไปโดยการออกประกาศคณะปฏิวัติใช้บังคับไปเรื่อยๆ ได้หรือไม่ ขอตอบว่า ในทางปฏิบัตินั้น คณะรัฐประหารที่เคยมีมาในอดีตจะยึดอำนาจเอาไว้แค่ชั่วคราวเท่านั้น อำนาจของคณะรัฐประหารในฐานะรัฏฐาธิปัตย์จะสิ้นไปก็ต่อเมื่อคณะรัฐประหารได้แสดงเจตจำนงที่จำสละอำนาจตัวเองอย่างชัดแจ้งด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นบังคับใช้ หลังจากรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่บังคับใช้แล้ว คณะรัฐประหารก็จะไม่มีอำนาจรัฏฐาธิปัตย์อีก ถ้าจะยกตัวอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้น ก็คือ หลังจาก คปค ยึดอำนาจได้ 2 สัปดาห์ ก็ได้มีการทำรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พศ 2549 ขึ้นใช้บังคับ ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พศ 2549 มาตรา 2 เขียนไว้ว่า "อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย" ดังนั้นการเขียนแบบนี้แสดงว่าคณะ คปค ได้คืนอำนาจอธิปไตยซึ่ง คปค ได้ยึดเอาไว้เป็นเวลา 2 สัปดาห์คืนมาให้คนไทยอย่างสมบูรณ์แล้วค่ะ