• วันนี้(21มีค.2549) ศูนย์บริการวิชาการ ประชุมเพื่อจัดทำสมรถนะ เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดcompetency โดยบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้กำหนดจากกรอบ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้  ชึงมี 2 กลุ่มสมรรถนะคือ 1.สมรรถนะหลัก 2.สมรรถนะประจำกลุ่มงาน แต่และสมรรถนะ จะมีเกณฑ์วัด 5 ระดับ โดยในปี2549ที่ประชุมจะกำหนดการประเมินที่ระดับ 3 ทั้งนี้ภายใน 2 ปี เราท้าทายว่าจะต้องมีCompetency ขึ้นไปที่ระดับ 5(ต่ำสุดระดับ 4 บางcompency)  ผู้ประเมินผลสมรรถนะ กำหนดจากบุคลากร 3 กล่ม คือ 1.ระดับผู้บังคับบัญชา 2.ระดับเดียวกับผู้ถูกประเมิน 3.ระดับต่ำกว่าผู้ถูกประเมิน   กำหนดประเมิน ปีละ 2ครั้ง(มีค/และ สค)และที่ประชุมได้มีข้อตกลงร่วมกัน จะนำผู้ที่ถูกประเมินที่มีผลการประเมินสมรรถนะสูง และต่ำ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ว่าทำอย่างไรจึงมี Conpetency สูง มาเล่าสู่ในกลุ่มบุคลากรรับทราบ      สุดท้ายภายในวันที่30 มึค.2549 บุคลากรทุกคนจะส่งรายงานการจัดทำการประเมินผลการปฎิบัติงาน/สมรรถนะ เสนอผู้บังคับบัญชา ลงนามบันทึกการมอบหมายงานต่อไปครับ         
  •                       พิชัย เล่งพานิชย์