การสร้างสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน

Competencies กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • วันนี้(21มีค.2549) ศูนย์บริการวิชาการ ประชุมเพื่อจัดทำสมรถนะ เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดcompetency โดยบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้กำหนดจากกรอบ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้  ชึงมี 2 กลุ่มสมรรถนะคือ 1.สมรรถนะหลัก 2.สมรรถนะประจำกลุ่มงาน แต่และสมรรถนะ จะมีเกณฑ์วัด 5 ระดับ โดยในปี2549ที่ประชุมจะกำหนดการประเมินที่ระดับ 3 ทั้งนี้ภายใน 2 ปี เราท้าทายว่าจะต้องมีCompetency ขึ้นไปที่ระดับ 5(ต่ำสุดระดับ 4 บางcompency)  ผู้ประเมินผลสมรรถนะ กำหนดจากบุคลากร 3 กล่ม คือ 1.ระดับผู้บังคับบัญชา 2.ระดับเดียวกับผู้ถูกประเมิน 3.ระดับต่ำกว่าผู้ถูกประเมิน   กำหนดประเมิน ปีละ 2ครั้ง(มีค/และ สค)และที่ประชุมได้มีข้อตกลงร่วมกัน จะนำผู้ที่ถูกประเมินที่มีผลการประเมินสมรรถนะสูง และต่ำ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ว่าทำอย่างไรจึงมี Conpetency สูง มาเล่าสู่ในกลุ่มบุคลากรรับทราบ      สุดท้ายภายในวันที่30 มึค.2549 บุคลากรทุกคนจะส่งรายงานการจัดทำการประเมินผลการปฎิบัติงาน/สมรรถนะ เสนอผู้บังคับบัญชา ลงนามบันทึกการมอบหมายงานต่อไปครับ         
  •                       พิชัย เล่งพานิชย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการความเห็น (5)

วิยะดา
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ต้องขอขอบคุณท่านJJ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการท่กรุณานำบทกลอนท่ดิฉันได้แต่งตอนไปดูงาน TOYOTA Way จากความกรุณาของท่านอีก จึงตอบแทนด้วย จิตแห่งKM และหลังจากท่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดการสัมมนาKM ครั้งท่ 1 โดยมีคณะผอ.JJ ได้กรุณาเป็นวิทยากรให้ และเมื่อวันท่ 17-19 มีค. 49 ก็ได้มีพัฒนาการจัดสัมมนาเรื่องการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององค์กร โดยมีวิทยากรพิเศษหลายท่าน อาทิเช่น ท่านรศ.รังสรรค์  เนียมสนิท ท่านผศ.จงรักษ  หงษ์งามและท่านผอฺ.วิศรุต รักนภาพงค์ บ.ปูนซิเมนต์ไทย ก็ได้อะไรมากมาย เมื่อสรุปผลการสัมมนาครั้งนี้เสร็จจะส่งมาให้ท่านผอJJ เพื่อเป็นการตอบแทนศิษย์มีครูนะคะ  และเมือวานท่านฯผอ.กจ.อุ่นเรือนได้เชิญเข้าร่วมจัดทำสรุป

Competency Hierachy KKU. ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อนำเสนอโดยผศ.เก่ง และเตรียมการไปนำเสนอท่มอ. จึงเรียนมาเพื่อทราบคะ

 

วิยะดา
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ต้องขอขอบคุณท่านJJ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการท่กรุณานำบทกลอนท่ดิฉันได้แต่งตอนไปดูงาน TOYOTA Way จากความกรุณาของท่านอีก จึงตอบแทนด้วย จิตแห่งKM และหลังจากท่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดการสัมมนาKM ครั้งท่ 1 โดยมีคณะผอ.JJ ได้กรุณาเป็นวิทยากรให้ และเมื่อวันท่ 17-19 มีค. 49 ก็ได้มีพัฒนาการจัดสัมมนาเรื่องการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององค์กร โดยมีวิทยากรพิเศษหลายท่าน อาทิเช่น ท่านรศ.รังสรรค์  เนียมสนิท ท่านผศ.จงรักษ  หงษ์งามและท่านผอฺ.วิศรุต รักนภาพงค์ บ.ปูนซิเมนต์ไทย ก็ได้อะไรมากมาย เมื่อสรุปผลการสัมมนาครั้งนี้เสร็จจะส่งมาให้ท่านผอJJ เพื่อเป็นการตอบแทนศิษย์มีครูนะคะ  และเมือวานท่านฯผอ.กจ.อุ่นเรือนได้เชิญเข้าร่วมจัดทำสรุป

Competency Hierachy KKU. ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อนำเสนอโดยผศ.เก่ง และเตรียมการไปนำเสนอท่มอ. จึงเรียนมาเพื่อทราบคะ

 

พิชัย
IP: xxx.146.247.68
เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ   ผมอยู่ระหว่างเดินทาง กท.ม และจว.อุดร กลับ ขอนแก่น   ผมมีเรื่องที่จะเล่าสู่ เพือนๆสมาชิก ครับ 

á´¹
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
¼Á nec ÃØèØè¹ 7ÍشäÃѺ¢Í¡ÃÒº¢Íº¾ÃФس·Ò¹ÍÒ¨ÒþԪÑÂìáÅзÕÁ§Ò¹ÍÂèÒ§ÁÒ¡·ÕÕèªèÇ¡ѹ¾ÂÒÂÒÁà»Ô´¡ÃÐÅÒ·Õè¤Ãͺº¹µÑǼÁÁÒ¹Ò¹Çѹ¹ÕéáÁéÁͧàËç¹áʧÊÇèÒ§ÂѧäÁèàµçÁµÒ´Õ¹Ñ¡¼Á¡çÂѧÁÑè¹ã¨ÍÂÙèàµçÁÃéÍÂÇèÒ¼ÁáÅÐà¾×è͹æµéͧ¾º¡ÑºáʧÊÇÒ§Íѹà¨Ô´¨éÒáÅÐͺÍØ蹨ҡ¡ÅÂØ·¸ì¡ÒöèÒ·ʹÇÔªÒ¨Ò¡·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìáÅзÕÁ§Ò¹ÍÂèÒ§á¹è¹Í¹ ¢Íº¤Ø³¤ÃѺ á´¹ ¡ØÁÀÇÒ»Õ
MK
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

   

       ดีครับ ขออนุญาตนำไปใช้ที่บริษัทฯ