ได้อ่านหลักการที่เน้นผ้เรียนเป็นสำคัญ(CHILD CENTER) นำมาเล่าสู่กันฟังดังนี้
  1. มีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง (CONSTRUCT)
  2. เรียนรู้อย่างมีความสุข (HAPPYNESS)
  3. มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ (INTERACTION)
  4. ได้เรียนรู้กระบวนการควบคู่กบผลงาน/ความรู้ที่สรุปได้
  5. มีบทบาทและส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากที่สุด (PARTICIPATION)
  6. สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (APPLICATION)

เรื่องนี้ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญพูดถึงบ่อยใน LO และ KM ซึ่งก็ได้เปรียบเทียบในหนังสือ(องค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารความรู้ )ที่อ.ได้เขียนว่า

    ผลไม้คือองค์กรที่เติบโต 

    มี KM เป็นต้นไม้ กิ่งก้านสาขา

    LO เป็นบรรยากาศ

    IT เป็นหลังคา

    มีผู้บริหารเป็นคนสวน  หมั่นเติมปุ๋ย กำจัดศัตรูพืช

    ทีมงานเป็นดิน

    CHILD CENTER  เป็นจอบเสียม ตบแต่ง

    มี Core competency เป็นตัวคัดเลือกสายพันธุ์ ให้ได้ตามวิสัยทัศน์

    มี สติ เป็นน้ำหล่อเลี้ยงแก่น คือ ใจของทุกคนในองค์กร

ท่านอื่นมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะ