ประสบการณ์การจัดสัมมนาหัวหน้าหอแบบใหม่

วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดให้ครบวงจร
ขอเล่าประสบการณ์ในการใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอบรมผู้บริหารทางการพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล รพ.จุฬาลงกรณ์  ได้ทดลองนำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการอบรมหัวหน้าหอผู้ป่วยที่รับตำแหน่งใหม่ จำนวน 10 คน  (แทนการอบรมระบบเดิมที่เรียนในห้องเรียน)  โดยให้หัวหน้าหอ 10 คนดังกล่าว แบ่งกลุ่มไปสัมมนากันเอง  โดยกำหนดกิจกรรมและเป้าหมายเป็นใบงาน  เริ่มตั้งแต่ใบงานที่ 1  ออกเดินทางไปสถานที่สัมมนา (เป็นบ้านว่างในหมู่บ้าน)  กันเอง  ภายในงบประมาณค่าเดินทาง (ค่าน้ำมันรถ)  และแผนที่ที่ระบุให้  กลุ่มจะต้องทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในใบงานแต่ละใบ  โดยใช้เวลาอยู่ร่วมกัน (เอง)  2  วันเต็มๆ    ในวันที่ 3  ผู้บริหารฝ่ายฯ รับฟังสรุปผลการทำงานและให้ข้อเสนอแนะ  พบว่าการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนแบบนี้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับการอบรมมากกว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผู้สัมมนาได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหอ ในด้านการคิดเชิงระบบภายใต้แนวคิด  วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดให้ครบวงจร  ประเด็นสำคัญคือ  บรรยากาศในการสัมมนาที่มิใช่เป็นบรรยากาศในองค์การ (แบบเดิม)  ไม่มีผู้กำกับการสัมมนา  ไม่มีกำหนดเวลาที่เร่งรัดและตายตัว เป็นบรรยากาศอิสระที่ส่งเสริมให้บุคคลกล้าที่จะนำความรู้ในตนเองออกมาแบ่งปัน-แลกเปลี่ยน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้ผลงานตามเป้าหมายภายใต้บรรยากาศที่เป็นอิสระ และเป็นประชาธิปไตย  ทุกคนบอกได้ว่าประสบการณ์ในการที่จะเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และการอยู่ร่วมกับคนที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน  ในฐานะหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มซึ่งจะต้องแลกเปลี่ยนทำให้เกิดความกล้าที่จะแสดงออก  เสนอความคิด  เกิดการปรับตัว ปรับพฤติกรรม และเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  ในการที่จะนำไปใช้ในการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงาน  การสร้างปฏิสัมพันธ์และการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
ไม่เพียงแต่ผู้เข้าสัมมนา ผู้บริหารการพยาบาลก็ได้เรียนรู้ว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคนและพัฒนาองค์การจะได้ผลดี  ผู้บริหารต้องเอื้อให้มีบรรยากาศที่เป็นอิสระและใช้ระบบประชาธิปไตยเป็นองค์ประกอบสำคัญ  ผู้บริหารการพยาบาลก็จะสามารถสร้างและพัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน cnochulahospitalความเห็น (0)