หลักสูตร E-learning ของ ปตท.

E-learning ของ ปตท.

ขณะนี้ ฝอ.พบญ. มีแล้ว 3 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตร 5 ส - จะจัดให้กับพนักงานใหม่ได้อบรมทุกคน

2. หลักสูตรหัวใจการทำธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี - จะจัดให้กับผู้สนใจ และผู้ที่เลือกไว้ในระบบ Coach

3. หลักสูตรผลิตภัณฑ์หล่อลื่น - จะจัดให้กับผู้สนใจ และผู้ที่เลือกไว้ในระบบ Coach

ปัจจุบัน (ณ 17 มี.ค.49) มีความพยายามในการนำ Software ชื่อ [email protected] มาใช้เป็นเครื่องมือในการผลิตสื่อการเรียนแบบ E-learning อย่างง่ายๆ โดยหน่วยงานที่ต้องการจะต้องจัดเตรียม File ที่เป็น Presentation และเตรียม Script ของวิทยากรให้น่าสนใจไว้ก่อน จากนั้น ฝอ.และ ICT จะช่วยดำเนินการเพื่อให้เกิดเป็นผลงาน และนำขึ้น Intranet หรือ ใส่ไว้ในระบบ E-learning ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E-learningความเห็น (0)