เครือข่ายเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง

            (15 มี.ค. 49) ไปร่วมประชุมที่จัดโดย เครือข่ายเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คุณจอน อึ๊งภากรณ์ เป็นผู้ประสานงาน) ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา (นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ เป็นประธาน)
            วัตถุประสงค์ของการประชุม คือเพื่อให้ทุกฝ่ายที่ให้ความเอาใจใส่ต่อเหตุการณ์บ้านเมือง ได้มาพบปะกันเพื่อร่วมกันเสนอทางออกของวิกฤตในปัจจุบัน รวมถึงการหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายร่วมกันในการดำเนินการให้เกิดการปฏิรูปสังคมและการเมืองในระยะยาว เป็นการรวมพลังความคิด พลังปัญญา พลังประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม เพื่อให้ประชาชนมีเสรีภาพและเกิดประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
            ได้เสนอความเห็นว่า วิกฤตของประเทศไทยในขณะนี้ อาจแบ่งได้เป็น
            1. วิกฤตระยะสั้น         ซี่งเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พตท.ทักษิณ ชินวัตร
            2. วิกฤตระยะยาว        เป็นวิกฤตของประเทศโดยรวม ที่ได้สะสมความไม่เหมาะสมหรือไม่สมดุล ทางการเมือง ทางสังคม ทางคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนทางเศรษฐกิจ และ ทางวิถีชีวิตโดยทั่วไป
            ดังนั้นจึงเห็นด้วยกับการมี “เครือข่ายเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง” เพื่อมีส่วนร่วมในความพยายามที่จะคลี่คลาย “วิกฤตระยะยาว” ดังกล่าวในข้อ 2 และนำพาประเทศไทยและสังคมไทยไปในทิศทางของการพัฒนาที่ดี สมดุล และยั่งยืน ต่อไป

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
17 มี.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)