โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน กิจกรรมครั้งที่1 <p class="MsoNormal">การประชุมทำเวทีชาวบ้าน กับกลุ่มชาวบ้าน บ้านไบ้ ตำบลบูดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 66 คน โดยนักจัดการความรู้วิทยาลัยเทคนิคยะลา เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐาน สัมภาษณ์ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้นำชุมชน กลุ่มชาวบ้าน ครูใหญ่โรงเรียน ผู้ประสานงานฝ่ายความมั่นคง และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคยะลา</p> <p class="MsoNormal"></p> <p class="MsoNormal">.....</p> <p class="MsoNormal"></p> <p class="MsoNormal"></p>