ผมสอนรายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน นิสิต จะถามอยู่เรื่อยๆ ว่าสื่อแต่ละแบบมีความเหมือนหรือความต่างกันอย่างไร

   CAI  WBI  e-book
1. ลักษณะสื่อ  Base on Cd-Rom    Den Text
2. ลักษณะการใช้      
3. ปฏิสัมพันธ์  ผู้เรียนกับสื่อ

 คนกับคน
ครู-นักเรียน
นักเรียน-นักเรียน

 No Interaction
4. มัลติมีเดีย   เต็มรูปแบบ  ขึ้นอยู่กับความเร็วของเน็ตเวิร์ค  ใส่ได้ แต่ไม่ค่อยนิยม
5. ข้อสอบ  มี  มี  ไม่นิยมมี