การเขียนบทความวิจัย ตอนจบ

ตอนสุดท้ายแล้วครับ จบซะที

ผมได้ทำบันทึกเรื่อง "การเขียนบทความวิจัย" มาทั้งหมด 13 ตอนแล้วนะครับ ตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายครับเพราะส่วนที่ยังไม่ได้เขียนถึงคือส่วนที่เรียกว่า "บทสรุป" (conclusion) ครับ การเขียนสรุปนั้นเขียนง่ายและตรงไปตรงมาครับ มีข้อแนะนำการเขียน ดังนี้

 • กล่าวถึงภาพรวมงานวิจัยโดยสังเขป
 • สรุปการวิจัย การทดลอง ผลการทดลอง สิ่งที่ค้นพบ ข้อเสนอแนะ
 • โดยมากควรให้ข้อมูลมากกว่าบทคัดย่อ มักไม่เน้นที่มาและวิธีการ แต่เน้นผลการวิจัยและการนำไปใช้
 • อย่าลอกเนื้อหาหรือบทคัดย่อ ให้เขียนใหม่ ใช้สำนวนใหม่ แต่ได้ใจความถูกต้อง
 • เป็นส่วนที่คนอ่านมากรองจากบทคัดย่อ
 • บางวารสารอาจไม่มีหัวข้อนี้

ผมจึงขอสรุป ณ โอกาสนี้เลยนะครับ บทความวิจัยโดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

 • ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ที่อยู่
 • บทคัดย่อ คำสำคัญ
 • บทนำ
 • ระเบียบวิธีวิจัย วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี
 • ผลการทดลอง รูป กราฟ ตาราง
 • วิเคราะห์ผลการทดลอง อภิปรายผล
 • สรุป
 • กิตติกรรมประกาศ
 • เอกสารอ้างอิง

เท่านี้ก็ได้บทความวิจัยหนึ่งเรื่องครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาตนเองความเห็น (3)

สวัสดีค่ะอาจารย์อุดมศิลป์

ขออนุญาตนำเสนอบันทึกชุดนี้ของอาจารย์ไว้ในบันทึกนี้ค่ะ การเขียนบทความวิจัย โดย รศ.ดร. อุดมศิลป์ ปิ่นสุข

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่ได้แบ่งปันความรู้ด้านการเขียนงานวิจัยแก่ชาว GotoKnow ค่ะ


จันทวรรณ

 

อุดมศิลป์ ปิ่นสุข
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ หวังว่าบันทึกจะมีประโยชน์ครับ

ไชยยศ ร่มรื่นบุญกิจ
IP: xxx.8.191.164
เขียนเมื่อ 

ผมขอบคุณท่านอาจารย์รศ.ดร.อุดมศิลป์ ปิ่นสุขมากครับที่ให้ความรู้เพิ่มเติ่มทำให้ผมเข้าใจยิ่งขึ้น