สวัสดีค่ะ  วันนี้คณะกรรมการ ฯ  จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Productivity in Nursing นะคะ มาให้ศึกษากันนะคะ ว่าคือ อะไร   หมายเหตุ

 

Productivity in Nursing

Productivity in Nursing ตรงกับ ภาษาไทย คือ ผลิตภาพทางการพยาบาล Productivity  จัดเป็นเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาลด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สำคัญตัวหนึ่งของหอผู้ป่วย/หน่วยงานในโรงพยาบาล

ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการคิดต้นทุนต่อหน่วย  และยังช่วยในการจัดสรรบุคลากรทางการพยาบาลขึ้นปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการพยาบาลหรือไม่   

 

 

การวิเคราะห์ผลิตภาพทางการพยาบาล
 Productivity  มีสูตรคำนวณ ดังนี้
 จำนวนชั่วโมงที่ผู้รับบริการต้องการดูแล  X 100
     จำนวนชั่วโมงที่พยาบาลให้การดูแลได้จริง

 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลิตภาพทางการพยาบาล

 

ก่อนคำนวณ เราต้องทราบ ตัวแปร 2 ตัวนี้ก่อนนะคะ

 

คือ  ชั่วโมงทำงานที่ต้องการ   และ ชั่วโมงทำงานจริง

 

คำนวณได้จาก             

 

จำนวนชั่วโมงการพยาบาลทั้งสิ้นต่อหน่วยกิจกรรม (Nursing hours per work unit)

เวลาให้การพยาบาลตรง               = 4.5      

เวลาให้การพยาบาลอ้อม              = 1.81

รวมเวลาให้การพยาบาล               = 6.31

 

 

การจัดสรรอัตรากำลัง

อัตรากำลังเทียบเท่าพนักงานประจำ (Full Time Equivalent-FTEs)  ดังนี้ 

พนักงานประจำ 1 คนทำงาน 7 ชั่วโมงต่อวัน

5 วันต่อสัปดาห์ 52 สัปดาห์ต่อปี รวม 260 วัน

หักพักร้อน 10 วัน หยุดพิเศษ 13 วัน  มีวันทำงานจริง 237 วัน หรือ 1,659 ชม./ปี   หรือ  138 ชม./เดือน หรือ 20 วัน/เดือน

 

 

 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลิตภาพทางการพยาบาล

 

ปริมาณงานที่คาดหวัง/เดือน   =30x30                 = 900

ปริมาณงานจริง                    =20X30         = 600

ชั่วโมงทำงานที่ต้องการ          =600X6.3      = 3,780 HRS.  

ชั่วโมงทำงานจริง                  =27x138       = 3,726 HRS.

PRODUCTIVITY                 = 3,780X100 = 101%

                                                3,726

 

PRODUCTIVITY TARGET = 95-105%

 

 เกณฑ์ประเมินผลิตภาพทางการพยาบาล  (PRODUCTIVITY)

 

PRODUCTIVITY TARGET = 95-105%

 

การแปลความความ

 

ผลิตภาพต่ำ (<95%) หมายความว่า

          มีจำนวนเจ้หน้ที่มากเกินไป

          ค่าจ้างบุคลากรสูง

          คุณภาพงานไม่ได้มาตรฐาน

          ความคิดสร้างสรรค์น้อย

 

ผลิตภาพสูง (>105%) หมายความว่า

          จำนวนเจ้าหน้าที่น้อยเกินไป

          ค่าจ้างบุคลากรน้อย

          คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน

          ความเสี่ยงสูง

          เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและกำลังใจ

 

  

การจัดอัตรากำลังขึ้นปฏิบัติงานในแต่ละรอบเวรอย่างน้อยตามมาตรฐาน ของสภาการพยาบาล (2548) ดังนี้

งานผู้ป่วยนอก  N : Pt = 1 : 100

ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน   N : Pt = 1 : 10

งานบริการปรึกษาฯ   N : Pt = 1 : 250 เตียง

 

 
ตัวอย่างการจัดสรรอัตรากำลัง
 

จำนวนคน-วัน/ปี

จำนวนชั่วโมงต่อคน-วัน

ชั่วโมงที่ผู้รับบริการต้องการ

จำนวนบุคลากร

สัดส่วนของบุคลากร

RN

NA

10,950

(30 เตียง x365วัน)

6.3

68,985

41.5

(68,985¸

1,659)

50:50

21

20

ขอขอบพระคุณ

49082901อ. ดุษฎี  ทองปุย 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพเครือโรงพยาบาลพญาไท  เจ้าของข้อมูล Powerpoint ที่นำเสนอ  เรื่อง การบริการพยาบาลกับความคุ้มค่า-คุ้มทุน

สว่นนี้  เชิญ Download เพื่อนำไปทดลองคำนวณจำนวนบุคลากรพยาบาลของหน่วยงานท่านได้เลยนะคะ
 

 

กัญญา

กรรมการฝ่าย IT