วันพรุ่งนี้ทางคณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วิบูลย์มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องมาตรฐานตัวบ่งชี้ในการประเมินรอบที่ 2 หลังจากอาจารย์บรรยายจบ จะมีการนำเสนอผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานย่อยคณะสหเวชศาสตร์ของภาควิชา และสำนักงานเลขานุการ

    สำหรับในส่วนของสำนักงานเลขานุการ ผมได้นำผลการประเมินที่เน้นกระบวนการของหน่วยงานในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพต่าง ๆ ดังนี้

  • สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์
  • สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สำนักงานเลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์

     โดยนำเครื่องมือของ KM คือ River Diagram มาใช้เพื่อเปรียบเทียบถึงผลการประเมิน เพื่อจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงานที่มีผลการประเมินบางดัชนีอยู่ระดับ 5 ดาว  ซึ่งเป็นผู้ที่ถือว่าพร้อมจะให้ และหน่วยงานที่ยังไปไม่ถึงเป็นผู้ที่พร้อมจะใฝ่รู้

      สิ่งที่น่าสนใจคือ การกำหนดหัวปลาที่จะทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ว่าผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ จะเลือกหัวข้อเรื่องอะไรที่จะทำให้ผลการประเมินด้านประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการออกมาดีที่สุด

      จึงขอเชิญชวนคุณกิจในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ทุกท่าน ร่วมกันกำหนดหัวปลา เพื่อไปทำกิจกรรม KM ที่เพขรบุรีครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ