สำหรับสถาบันประสาทวิทยา   ได้รับคำชื่นชมดังนี้       

         "มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างสหสาขาวิชาชีพในรูปทีมนำทางคลินิก   มีทีมพัฒนาคุณภาพเฉพาะโรคสะท้อนความเป็นเลิศในโรคทางระบบประสาทหลายโรค   ที่ดำเนินการเป็นรูปธรรมคือ Stroke fast tract และ Stroke care map เป็นต้น   ทำให้เกิดแนวทางการดูแลรักษาครบวงจรที่สาขาวิชาชีพต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นเลิศในการดูแลรักษา   ทีมสามารถผลิตแนวทางการดูแลรักษาให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ใช้เป็นแบบอย่างได้"

         "โรงพยาบาลมีบรรยากาศการพัฒนาคุณภาพที่ดี   มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   บุคลากรในระดับต่าง ๆ มีโอกาสผลิตผลงานจากความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเพื่อช่วยให้การดูแลผู้ป่วยดีขึ้น   หรือตอบสนองการทำงานให้ง่ายขึ้น   รูปธรรมที่เห็นคือเครื่องวัดความหนาของร่างกาย   ช่วยในการตั้งปริมาณรังสีก่อนเอกซเรย์   ผ้าผูกยึดผู้ป่วย   กระบอกที่ใส่สำหรับส่ง Tube ที่เจาะเลือด  เป็นต้น"

สะเก็ด KM ใน HA (1) : โรงพยาบาลยางตลาด

วิจารณ์  พานิช