เพลงแขกบรเทศ เถาว์ แต่งโดย พระประดิษฐ์ไพเราะ จังหวะหน้าทับ ปรบไก่ เพลงนี้ใช้เวลาฝึกก็หลายเดือนเหมือนกันนะครับ..แต่สนุกมากๆตอนช่วงต่อเพลง..จำได้เพราะตอนเล่นรวมวงนั่นแหละพากันเล่นล่มบ่อยมากๆตอนซ้อมนะครับ...เนื้อเพลงมีดังนี้นะครับ

สามชั้น
ท่อน 1

---ช  -ลลล -ช-ด   -ลลล  -ดรม  -ช-ด รมรด ทลชล
ชรมร ลทรม ลชมช รมชล ชลดร มรดล รดลช ดลชม
มรมม มชมม ดลดด ดรดด ทชลท ดลทด รทดร มดรม
ดรดม รมชล ดรดล ดลชม ชลทด ทดรม ดรลท ดมรด ( กลับต้น )
ลชลล ลดลล ดชลด ชลลล ชดรม รมชด รมรด รดทล ( แทนบรรทัดแรก)

ท่อน 2

---ม   -มมม ชลชม ชมรด -มมม ชมรด รมรด รดทล
ดรดล ดลชม รดรม รมชล ดชลช รมชล รดลด ชลดร
มรมม มชมม ดลดด ดรดด ทชลท ดลทด รทดร มดรม
ดรดม รมชล ดรดล ดลชม ชลทด ทดรม ดรลท ดมรด ( กลับต้น)

สองชั้น
ท่อน 1

---ช   -ลลล  -ช-ด  -ลลล  -ชชช -ล-ช   ดลชม -มมม
ชลชม ชมรด ชลทด ทดรม รมชล ดลชม ชลชม ชมรด
ลชลล ลดลล ดชลด ชลลล ชลดช ลดลช ดลชร ชมมม
ชลชม ชมรด ชลทด ทดรม รมชล ดลชม ชลชม ชมรด

ท่อน 2

-ดรม ชมรด รมรด รดทล ดลชม รมชล รดลด ชลดร
ชลชม ชมรด ชลทด ทดรม รมชล ดลชม ชลชม ชมรด ( กลับต้น)

ชั้นเดียว
ท่อน1

ดลลล ดลลล ดชชช ดลชม ชมรด ชดรม ชลชม ชมรด

ท่อน 2

-มชร มรดล รดลด ชลดร ชมรด ชดรม ชลชม ชมรด

ออกลูกหมด

ดดดด -ด-ด ดดดด -ด-ด ชชชช -ล-ล ดดดด -ร-ร
-ลดร ดลดร ดลดร ดร-- มรดล รดลช ดลชม ลชมร
ดรมช มช-- รมชล ชล-- ดชลด ลด--  ชลดร ดร--