คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เป็นสื่อการเรียนการสอน เป็นกระบวนการเรียนการสอนผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีลักษณะการทำงานในรูปแบบ สื่อประสม ระหว่างตัวอักษร ภาพ เสียง  ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถโต้ตอบระหว่าง ผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ มีการประเมินผลเพื่อสนองตอบให้ผู้เรียนอย่างรวดเร็ว