ส่วนประกอบที่สำคัญของ VDO on Demand

VDO on Demand

ส่วนประกอบที่สำคัญของ VDO on Demand
      1. เครื่องแม่ข่าย (Video, Multimedia Server) เป็นที่เก็บข้อมูลวีดิทัศน์และบทเรียนสื่อประสมขนาดใหญ่ ที่มีความสามารถส่งภาพและเสียงได้อย่างต่อเนื่องให้กับเครื่องลูกข่าย
      2. เครือข่าย (Computer Network) เป็นเส้นทางที่ใช้เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย อาจเป็นระบบ ATM หรือ เครือข่ายแบบอีเทอร์เน็ตก็ได้ตามความเหมาะสมของเทคโนโลยีในขณะนั้น
     3. เครื่องลูกข่าย (Client) เป็นเครื่องปลายทางที่รับสัญญาณวีดิทัศน์และบทเรียนจากเครื่องแม่ข่ายโดยมี Software ที่สามารถเรียกและควบคุม รวมทั้งถอดรหัสสัญญาณดิจิตอลออกมาเป็นภาพบนหน้าจอ
     4. Software ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร และประเมินผลการเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน elearning technologyความเห็น (0)