1..ความคาดหวังเมื่อจบบทเรียนนี้แล้วต้องการทำสื่อได้

2. อยากได้ตามที่คาดหวัง

3. ใช้ตัวอักษรลำบาก

4. ไปใช้ในการเรียนการสอน ทำสื่อ