1.พวกเรามีความคาดหวังกับรายวิชานี้อย่างไร อยากได้อะไร หรืออยากเรียนอะไร

            ข้าพเจ้ามีความคาดหวังการเรียนการสอนวิชาCAI  ซึ่งข้าพเจ้าอยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคนิค วิธิการ กลวิธีที่จะนำเสนอผลงานผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์  อยากได้คู่มือเสริมความรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2. เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มากน้อยแค่ไหนอย่างไร

           ข้าพเจ้ามีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากมีภาระหน้าที่ในการสอนที่ต้นสังกัด ทำให้มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าและการฝึกปฏิบัติได้น้อย จึงต้องพยายามหาเวลาว่างในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เป็นประจำ แต่ถ้าใครที่พอจะมีความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กรุณาให้ความรู้ผ่านมาทางนี้ได้ ยินดีน้อมรับด้วยความเต็มใจ

3. เรียนวิชานี้ไปทำไม จะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร

             เรียนวิชานี้ไปทำสื่อมัลติมีเดีย สื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ช่วยในการสอนในสาระการเรียนรู้ทีข้าพเจ้ารับผิดชอบ