1. พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร อยากได้อะไร อยากเรียนรู้อะไร   

     ความคาดหวังของข้าพเจ้ากับวิชานี้คิอข้าพเจ้าสามารถผลิตสื่อ CAI ได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องการเรียนรู้วิธีการ  เทคนิค และโปรแกรมต่างๆในการผลิตสื่อ CAI ที่น่าสนใจ ทันสมัย เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

2. เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ข่วยสอนมากน้อยแคไหน อย่างไร  

      คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับข้าพเจ้าแล้วคงหมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เรียนรู้โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3.  แล้วเราเรียนวิชานี้ไปทำไม  เราจะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร

      วิชานี้เรียนไปเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการผลิตสี่อการเรียนการสอนแลวนำสื่อCAI ไปใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียน

4.  วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง.........

       เทคโนโลยีสื่อประสมมีประโยชน์ค่อการจัดการศึกษาดังนั้นเราควรเรียนยรู้ให้ก้าวทันเทคโนโลยีให้มากที่สุดเพื่อนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของเรา