แสดงความคิดเห็น

ดิฉันมีความคาดหวังกับวิชานี้ว่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสื่อ CAI เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองได้ทันที

เคยเข้ารับการอบรมการจัดทำสื่อ CAI โดยการใช้โปรแกรม Macromedia Authorware 6.0 แต่ยังไม่ได้นำมาสร้างสื่อในการจัดการเรียนการสอน

เมื่อได้เรียนในรายวิชานี้แล้วจะได้นำไปใช้ในการสร้างสื่อ CAI เพื่อใช้ในการจักการเรียนการสอนและจะจัดทำสื่อนี้ให้ได้สื่อเต็มรูปแบบสักหนึ่งหน่วยการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปุกวนิดาG:3



ความเห็น (0)