1. คาดหวังว่าหลังจากเรียนวิชานี้แล้วจะสามารถสร้างและผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

    โดยได้ในระดับที่สามารถนำไปใช้พัฒนางานในหน้าที่ของตนเองได้  ไม่ใช่ได้แบบเล็กๆน้อยๆ

    งูๆปลาๆ  เพราะถูกคาดหวังจากผู้ร่วมงานและผู้บริหารโรงเรียนไว้ว่าเราจะต้องทำได้และไปถ่าย

    ทอดให้คนอื่นได้ด้วย

 

2. เข้าใจว่าการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเป็นสื่อที่มีคุณค่าต่อการเรียนการสอนอย่างมาก การที่จะสร้าง

   สื่อนี้ขึ้นมาได้  ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมที่ต้องนำมาสร้างสื่อเป็นอย่างดี

   เช่นโปรแกรมออโตแวร์  โฟโต้ชอบ  แฟรช  ซึ่งตัวดิฉันเองยังไม่เคยเรียนหรืออบรมการใช้

  โปรแกรมเหล่านี้มาเลย   แต่ก็คาดหวังว่าการมาเรียนในครั้งนี้จะช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจขึ้น

   ความรู้ที่ได้อยากให้เป็นความรู้ที่จำเป็นและครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เราจำเป็นต้องนำไปใช้จริง ไม่

   ใช่ความรู้ที่ไม่สามารถนำมาใช้จริงไม่ได้  คือให้รู้ในสิ่งที่จำเป็นต้องใช้อาจจะไม่ใช่ความรู้ที่ดีที่

   สุด   แต่เป็นความรู้ที่สำคัญที่สุด

3. เมื่อเรียนวิชานี้ไปแล้ว  คาดว่าจะสามารถนำไปใช้ได้ในการทำงาน  คืออยากสร้างสื่อการสอน

   เพื่อจะได้ทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนในเรื่องต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น  การศึกษาไทยจะได้

   พัฒนาไปอีกระดับหนึ่ง