ความคิดเห็นต่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์

1.  พวกเรามีความคิดเห็นกับวิชานี้อย่างไร  อยากเรียนรู้อะไร

       เป็นวิชาที่น่าศึกษา  เรียนรู้อย่างยิ่งเพราะจะได้มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์  เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

       ความคาดหวังของการเรียนคือ  สามารถนำไปผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการเรียนการสอนได้

2.   เรามีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน

      มีบ้าง  เป็นความรู้พื้นฐานในเรื่องของการใช้เครื่องมือและการใช้งานแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานก็มีลืมไปบ้างแล้ว

3.  แล้วเราเรียนวิชานี้ไปทำไม  จะนำไปใช้หรือไม่อย่างไร 

        อยากมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จะได้นำไปพัฒนาวิชาชีพของตน  อยากเรียนให้เกิดผลจริงจัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยุพิน ชึกนอก G3ความเห็น (0)