เก็บตกจากการนั่งรถจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อไปศึกษาดูงานบริษัท TOYOTA  "ตูน" ได้พูดถึง ดร.วิบูลย์  ว่าเป็นผู้เลือกสีเสื้อ NUKM และอธิบายความหมายสีของเสื้อที่เราใส่ว่า  สีแสดหมายถึงอะไร  สีเทาหมายถึงอะไร ดิฉันได้พูดคุยกับอาจารย์และน้องๆ ที่ไปด้วยกันว่า สีเทา - แสด เป็นสีของสถาบันของเราตั้งแต่สมัยเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา  พิษณุโลก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร ดิฉันเคยอ่านพบที่มาของมหาวิทยาลยของเรา     

          ดิฉันจึงขออนุญาตคัดลอกข้อความจากหนังสือ เรือจ้างเทียบฝั่ง ของ ศ.ดร.พนัส  หันนาคินทร์  รองอธิการบดีคนแรกที่เป็นผู้บุกเบิกสถานบันแห่งนี้ที่ได้เล่าให้ฟังในหนังสือเล่มนี้ไว้ว่า

          "ผมได้เสนอให้นิสิตช่วยกันคิดสีธงประจำ วศ. พิษณุโลก  โดยผมเสนอว่าให้มีสีเทาเป็นหลัก  นิสตผู้หนึ่งเสนอว่าให้ใช้สีเทาเหลือ ก็มีคนค้านว่าจะเหมือนของบางแสนซึ่งใช้เทา - ทอง นิสิตอีกผู้หนึ่ง คือ คุณสุภา  หรรษนันท์  เสนอให้ใช้สีเทา - แสด โดยให้เหตุผลว่า สีแสดเป็นสีผสมระหว่างสีเหลืองอันหมายถึงคุณธรรมซึ่งมีพระพุทธชินราชเป็นสรณะทางใจ  ส่วนสีแดงหมายถึง  ความกล้าหาญเยี่ยงสมเด็จพระนเรศวร"

          จากข้อความดังกล่าว ดิฉันคิดว่า น่าจะเป็นที่มาของสีประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความหมายของแต่ละสีดังนี้

           -   สีเทา   หมายถึง  สีของสมอง  แปลว่าความคิดหรือปัญญา

           -   สีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยวเยี่ยงพระนเรศวรมหาราช

           -   สีเหลือง  หมายถึง  คุณธรรมอันสูงยิ่งตามแบบฉบับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหมายถึงพระพุทธชินราชอันเป็นมิ่งขวัญของจังหวัดพิษณุโลก  เมื่อแดงกับเหลืองรวมกันจึงเกิดเป็นสีแสดขึ้น