1. คาดหวังที่จะได้มีความรู้และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ CAI
2. มีความรู้ความเข้าใจน้อย ประสบการณ์น้อย
3. เราจะเรียนวิชานี้เพื่อที่จะได้ผลิตสื่อ เพื่อไปพัฒนาการเรียนการสอนและตั้งใจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน CAI