สุภาพร วัดคำ : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรายวิชาที่เรียน

ความคิดเห็น

1. ตอบ การเรียนรายวิชา CAI คงเป็นหนึ่งในมรดกทางความรู้ที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน  ทั้งการสร้างสื่อการเรียนการสอน  และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนได้  ดังนั้นสิ่งที่น่าจะได้รับจากการเรียนรายวิชานี้ น่าจะเป็นการฝึกปฏิบัติในการผลิตและถ่ายทอดสื่อต่าง ๆ โดยการใช้โปรแกรมการผลิตสื่อให้ชำนาญมากขึ้น  เช่น โปรแกรม Autoware  , โปรแกรมที่ใช้ผลิต e-book . โปรแกรมผลิตภาพยนตร์หรือ วิดีโอ

2.   พื้นฐานความรู้ด้าน CAI ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งต่อตัวเองและผู้ที่สนใจ เช่น  มีความรู้ด้านโปรแกรม Photoshop  , โปรแกรมสร้างเว็บ เช่น Namo และ Dreamwebver บ้างพอที่จะให้คำแนะนำเพื่อน ๆ ได้ 

3. เรียนวิชานี้เพื่อนำไปพัฒนาตนเองด้าน CAI ให้ชำนาญมากขึ้น จะได้ใช้ประโยชน์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนและนำเสนอผลงานทางวิชาการได้ด้วยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุภาพร วัดคำ : G3ความเห็น (0)