หลักสูตรอบรม โครงการการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ผู้เข้ารับการอบรมสัญญาว่าจะนำความรู้ไปสร้างงานให้แก่หน่วยงานของตน ผู้เข้ารับการอบรมสัญญาว่าจะนำความรู้ไปสร้างงานให้แก่หน่วยงานของตน กรรมการบริหารหลักสูตรต้องช่วยส่งเสริม ผลักดันให้เป้าหมายของนักศึกษาทุกท่านสัมฤทธิ์ผล

ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราฃ ร่วมกับ ศูนย์เบาหวานศิริราฃ จัด หลักสูตร(ที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล)อบรมระยะสั้น 8 สัปดาห์ ซื่อ "โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน" รุ่นที่ 2 ระหว่าง 16 มกราคม-10มีนาคม 2549

วัตถุประสงค์ เพื่อ

        พัฒนาบุคลากรพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาโรคเบาหวานอย่างละเอียด สามารถปฏิบัติการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและครอบครัว ตลอดจนชุมชนได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถอยู่กับโรคได้อย่างเป็นปกติสุข รวมทั้งมีความสามารถในการค้นหาผู้ป่วยและการป้องกันผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง สามารถเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กร แหล่งประโยชน์ต่างๆ ที่สนับสนุนการดูแลตนเอง สามารถศึกษาและจัดทำข้อมูลเพื่อนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ และสามารถร่วมมือ    ประสานงานกับบุคลากรในทีมสุขภาพ ในการร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

โครงการได้รับความสนใจ มีโรงพยาบาลทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด ส่งบุคลากรพยาบาลเข้าร่วมอบรม รุ่นแรก กำหนด รับสมัคร 20 คน แต่ในรุ่นที่2 (ที่พึ่งปิดหลักสูตร) มีผู้สนใจต้องรับผู้สมัครเพิ่มเป็น 24 คน  

ทีมกรรมการหลักสูตร(รายชื่อแนบท้าย) ได้มุ่งมั่น พากเพียรในการบรรจุเนื้อหาวิชาที่เข้มข้น โดยกำหนด ลักษณะการเรียนการสอนมีทั้ง ภาคทฤษฏี :-บรรยาย สาธิต อภิปราย สัมมนาและทำรายงาน ส่วนภาคปฏิบัติ มีการสัมมนา ตามกรอบที่หลักสูตรกำหนด ฝึกปฏิบัติทั้งในโรงพยาบาลและลงปฏิบัติในชุมชน นอกจากนั้นนักศึกษาได้มีโอกาสไป แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานกับ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ และ โรงพยาบาลบ้านโป่ง 

การประเมินหลักสูตร

1. ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านสอบผ่านทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ

2. ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมประเมินหลักสูตรนี้ ว่า ได้รับความรู้ในสิ่งที่ตนเองไม่เคยได้ทราบมาก่อน มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับทีมสหสาขา  เช่น การดูแลผู้ป่วยเบาหวานในเด็ก หรือ หญิงตั้งครรภืที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง การดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และในผู้สูงอายุที่มีนำตาลในเลือดสูงฯลฯ

3. เมื่อจบการอบรมผู้เข้ารับการอบรมสัญญาว่าจะนำความรู้ไปสร้างงานให้แก่หน่วยงานของตน ดังนันจึงเป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารหลักสูตรต้องช่วยส่งเสริม ผลักดันให้เป้าหมายของนักศึกษาทุกท่านสัมฤทธิ์ผล

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลเบาหวาน-ศิริราชความเห็น (0)